Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 575

Judgement Details


Date
25/02/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELA MUSCAT ET. vs CATERINA BORG ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 729(1) U (2), 730, U 792 (C) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI. - ECCEZZJONI DILATORJA - LIKWIDAZZJONI U DIVIZJONI - TRAFUGAMENT TA' SUSTANZI EREDITARJI - WIRT
Summary
Meta ssir divizjoni parziali ta' wirt, u ssir bil-kunsens u fil-konfront tal-interessati kolla, dikid-divizjoni ija irrevokabbli. Ghaldaqstant, jekk wiehed mill-interessati jippretendi li ghandkom jinqasmu xi sustanzi tal-eredita' li ma gewx komprizi fid-divizjoni parziali li saret, ma jistax jigieccepit li ghandha ssir divizjoni generali; ghax inkella s-sustanzi ga maqsuma jergghu jidhlu fil-likwidazzjoni, u jsiru haga wahda ms-sustanzi mhux maqsuma - haga li mhix legalment ammissibbli. Kwistjoni ta' trafugament ta' sustanzi erditarji, aktarx milli wahda ta' eccertament tal-massa dividentu,hija wahda avretta biex tigi stabbilita l-identita' u l-valur tal-oggetti trafugati; u tista' ghalhekk tipprezenta aspetti guridici partikulari, sew fl-intavolament taghha kemm fil-kontestazzjoni. B'mod illi t-tendenza tal-Qrati Taghna kienet prevalentement li, f'kazi simili, ikun hemm azzjoni appozita li fiha l-kwistjoni tigi ezawrjentement diskussa "ad hoc". L-eccezzjoni illi, biex jinqasmu xisustanzi ereditarji li ma gewx komprizi f'divizjoni parzjali li ga saret, ghandha ssir likwidazzjoni generali tal-eredita', hij aeccezzjoni dilatorja. Bhala tali trid tigi moghtija "in limine litis";imma avvolja tkun giet hekk moghtija, jehtieg li min eccepita jinsisti qabel xejn li tkun diciza. Jekk huwa jhalli l-kawza timxi l-quddiem, u xjentement jipprocedi ghal atti sussegwenti wara li jkunissolleva dik l-eccezzjoni, l-insistenza tieghu biex l-istess eccezzjoni tigi diciza dawk serotinu:ghax l-atteggigment tieghu ma jkunx jfisser hag'ohra hlief akkwijexxenza ghal dak li jkun sar fil-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info