Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 556

Judgement Details


Date
15/02/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ALBERT BONELLO vs PAOLA SIVE POLLY AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 155 (1) U 792 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - DIKJARAZZJONI - ELEVAZZJONI - KAWZALI - NULLITA'
Summary
Il-kawzali ghandha tkun espressa fic-citazzjoni, u ma tistax tigi supplita b'riferenza ghad-dikjarazzjoni; ghax ghalkemm id-dikjarazzjoni ghandha takkompanja c-citazzjoni, u hija haga wahda maghha, matistax tissostitwixxi, izzid jew tissupplementa nuqqas dwar l-indikazzjoni ta' l-oggett u r-ragunitat-talba fl-att tac-citazzjoni. Barra minn dan, il-kawzali fic-citazzjoni ghandha tkun espressa b'mod car u cert; u d-domanda tista' tigi milqugha biss fuq il-kawzali cara u certa, u qatt fuq kawzali generika, bhal ma hi dik li tigi riportata bil-kliem "u ghal kull raguni ohra li tirrizulta waqtit-trattazzjoni tal-kawza". Ghaldaqstant, domanda biex jigi revokat mandat ta' elevazzjoni ghar-ragunijiet esposti fid-dikjarazzjoni annessa mac-citazzjoni u ghal ohrajn li jistghu jirrizultaw waqt it-trattazzjoni tal-kawza tirrendi c-citazzjoni nulla minhabba nuqqas fiha ta' kawzali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info