Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 689

Judgement Details


Date
15/06/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
LEWIS SALERNO vs AGATHA VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEPOZITU TAL-KERA - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
Is-sid li jkun ga talab quddiem il-Qorti l-izgumbrament tal-inkwilin huwa ntitolat li jirrifjuta l-kera minn ghand dak l-inkwilin; ghax ir-ricezzjoni tla-kera da parti tieghu hija inkompatibbli mat-talba tieghu ghal dak l-izgumbrament, specjalment jekk il-kera jkun jithallas bil-quddiem. Diveras huwa l-kaz meta l-inkwilin joffri lill-lokatur illi jaccetta l-kera bir-rizerva li r-recezzjoni tal-kera ma ghadhiex tkun ta' pregudizzju ghat-talba tal-izgumbrament. Wara li l-lokatur jirrifjuta l-kera, il-konduttur ma ghandux ghalfejn jiddepozita l-kera taht l-awtorita' tal-Qorti, u b'hekk jikkagunaspejjez lill-lokatur billi jgieghlhu jircievi l-kera b'deduzzjoni tal- ispejjez tad-depozitu. Ghaxl-unika raguni li tista' tinduci lill-inkwilin jghaddi ghal dak id-depozitu wara r-rifjut tal-lokatur hija dik li l-lokatur ma jkunx jista' mbghad jippretendi li l-konduttur baqa' moruz fil-hlas tal-kera. Liema raguni mhix sufficcjenti, u l-konduttur jista', minflok li jiddepozita l-kera, izommu ghandu minghajr ma jiddepozitah; ghaliex b;'daqashekk hu ma hux pregudikat fid-drittijiet tieghu, billi l-lokatur ma jkunx jista' eventwalment jippretendi li l-konduttur kien hekk moruz, ghax ma jistaxjitqies li kien hemm morozita' meta l-adempiment tal-obligazzjoni gie ostakolat u impedut mill-istess kreditur, u kwindi ma hux moruz l-inkwilin jekk ikun mar ihallas il-kera u s-sid irrifjutah, u huwa ma jiddepozitax il-kera wara dak ir-rifjut. Ghaldaqstant, id-depoziti tal-dera maghmulin mill-inkwilin wara li jkun sar jaf li l-lokatur ma accettax il-kera ghax kien ga ghamel kawza kontra l-inkwilin ghall-izgumbrament, ma humiex validi; u l-ispejjez ta' dawk id-depoziti ghandu jbatihom l-inkwilin depozitant, fil-waqt li l-lokatur ghandu jircievi l-kera kif depozitat ghar-rigward tad-depoziti li jkunu saru qabel, jigifieri meta l-lokatur kien ghadu ma talabx l-izgumbrament tal-inkwilin, u kwindi ma kienx intitolat li jirrifjuta l-kera lilu offert mill-konduttur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info