Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 704

Judgement Details


Date
23/06/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELO BONELLO vs MARKIZ JOHN SCICLUNA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1683(2) U 1684(1) TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - PREFERENZA BWONA FEDE - REKWIZIZZJONI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Meta s-sid ta' fond rekwizizzjonat jirrikonoxxi bhala inkwilin tieghu lill-persuna li tkun okkupat ilfond bil-permess tal-Housing Department, ir-rapporti bejn dik il-persuna u l-Housing Department jispiccaw, molto pju' jekk il-fond jigi derekwizizzjonat; u allura jinholqu bejn is-sid u dik il-persuna rapporti veri u propriji ta' lokazzjoni, li jaghtu skond il-ligi lok ghall-ezercizzju tad-dritttal-preferenza. U ghalhekk, min ikun jiddetjeni fond sovrappost ghal dak il-fond huwa ntitolat ghall-preferenza fil-lokazzjoni l-gdida ta' dan l-ahhar imsemmi fond. Xejn ma jiswa li kik il-persuna tkun kriet u okkupat il-fond in bwona fede; ghaliex, andik kieku kien hekk, din ic-cirkustanza mhix bizzejjed biex ittellef id-dritt tal-preferenza moghti mill-ligi; billi dan id-dritt jista' jigi ezercitat ukoll wara li l-kiri l-gdid tal-fond ikun gie miftihem ma' hadd iehor. Anzi s-sid huwa fid-dmirli jinnotifika lil min ghandu dan id-dritt skond il-ligi bil-kondizzjonijiet tal-lokazzjoni offertijew miftehma mal-inkwilin il-gdid; u ghalhekk, meta s-sid jonqos minn dan id-dmir tieghu, specjalmetn meta kien jaf li t-titolar ta' dan id-dritt ried jezercitah, ikun il-kagun tal-proceduri li dak it-titolar tad-dritt jaghmel biex jigi lilu rekonoxxut dan id-dritt; u ghandu jbati l-ispejjez ta' dikil-procedura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info