Reference: Volume 39C (1955), Part No. 1, Section , Page 442

Judgement Details


Date
05/12/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
REBECCA AQUILINA vs GIUSEPPE SCIORTINO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALTATUR - ARKITETT - ART. 1732 TAL-KODICI CIVILI - FORZA MAGGURI - KOLPA
Summary
Jekk bini jew xoghol iehor kbir tal-genel, mibni b'appalt, fi zmien hmistax-il sena minn dak inhar illi tkun tlestiet il-kostruzzjoni jinqered, kollu jew bicca minnu, hew juri li hemm perikolu car lisejjer jiggarraf, minhabba difett fil-kostruzzjoni, jew ukoll minhabba difett ta' l-art, l-arkitettu l-appaltatur ghandhom iwiegbu ghal dan. Dina r-responsabilita' tinkombi tant fuq l-appaltatur, kemm ukoll fuq l-arkitett li jkun inkarikat mid-direzzjoni tal-kostruzzjoni. Id-difett fil-kostruzzjonijew fl-art, jikkomprendi anki d-difetti fil-materjali wzati fil-kostruzzjoni; ghax il-bonta' tal-materjali tidhol fl-ambitu tar-responsabilita' fuq imsemmija, billi l-ezekuzzjoni tax-xoghol tinvolvianki l-ghazla tal-materjali, u l-appaltatur u l-arkitett ma ghandhomx jadoperaw materjali mhux tajba, anki jekk is-sid iku irid li jigu wzati dawk il-materjali mhux tajba; imma ghandhom jirrifjutawhom. Imma din ir-responsabilita' mhix assoluta, jigifieri mhix indipendenti minn kwalunkwe accertamentta' kolpa; u lanqas ma hija prezunta din il-kolpa, imma trid tigi accertaqta; u hija eskluza f'kaz ta' forza magguri, jew anki f'kaz fejn l-imprenditur u l-appaltatur ikunu hadu l-prekawzjoni solita ud-diligenza ordinarja mehtiega biex jaccertaw illi l-materjal minnhom adoperat fil-kostruzzjoni kien tajjeb. B'mod illi, jekk il-bini in segwitu jaqa' jew isofri danni minhabba difett li jirrizulta li kien hemm fil-materjal meta dan gie uzat, din ir-responsabilita' ma tezistix, jekk l-imprenditur ul-arkitett hadu dik il-prekawzjoni u uzaw dik id-diligenza, u d-difett kien latenti b'mod li ma setax jigi skopert bid-diligenza li ghandha tigi adoperata fl-ghazla tal-materjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info