Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 590

Judgement Details


Date
04/03/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ALFREDO DELIA vs ONOR. EDGAR CUSCHIERI, O.B.E., NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"NUNCIATO NOVI ONERIS" - ART. 575 U 357 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI - GVERN - INTERESS
Summary
Biex wiehed jesperixxi azzjoni gudizzjarja jrid ikollu interss; u dan l-interess, barra milli jkun attwali, irid ikun anki konkret, u mhux ipotetiku, u jrid jezisti fil-konfont tal-konvenut bhala legittimu kontradittur tieghu. Ghaldaqstant hija intempestiva azzjoni ta` detentur ta` raba` kontra l-Gvern, biex il-Gvern jigi inibit milli jaghmel xi xoghlijiet talvolta kontemplati minnu, li jkun jistghu jfixklu lil dak id-detentur fit-tgawdija ta` dak ir-raba`, u milli jittrasferixxi l-fond fejn hutalvolta kontemplat li jsiru dawk ix-xoghlijiet minghjar ma jimponi lill-akkwirent id-diviet li jaghmel dawk ix-xoghlijiet. U dan gahliex dawk ix-xoghlijiet ikun ghadhom ma nbdewx; u fil-kaz lil-Gvern jitttrasferixxi l-fond u x-xoghlijiet jsiru wara trasfeirment, l-azzjoni tkun esperibbli kontra l-akkwirent, u mhux kontra l-Gvern. Lanqas ma tirrikorri f'kaz simili l-figura guridka tan-"NunciatioNovi Operis'; ghax wiehed mir-rekwiziti ta` din l-azzjoni hu li jkun hemm xoghol gdid li wihed ikunbeda, billi mhix bizzejjed li x-xoghol ikun merament fil-hsieb, imma jrid ikun mibdi b'mod effettiv. U mbghad irid ikun hemm il-hsara f'sens guridiku u legali; u dan il-hsara barra milli tkun reali,u mhux ipotekika, trid tkun ukoll il-konsegwenza ta` fatt illecitu u projbit mill-ligi - rekwizit lima jirrikorrix f'kaz simili, ghax il-Gvern jista` jiddisponi mill-proprjeta` tieghu li kwalunkwe mod minghajr ma jista` jindahallu hadd salv il-kaz ta` kontravvenzjoni ghall-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info