Reference: Volume 39C (1955), Part No. 1, Section , Page 473

Judgement Details


Date
21/05/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
CARMELA SAMMUT vs AVUKAT DR. GIUSEPPE SACCO NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 770 TAL-KODICI CIVILI - EZEKUTUR TESTAMENTARJU - IMMISSJONI FIL-PUSSESS - LEGAT - PRELEGAT - SPEJJEZ
Summary
Ghalkemm il-proprjeta' ta' legat tghaddi, mal-mewt tad-decujus, favur il-legatarju, il-pussess tal-legat hu trasferit lill-eredi; u ghalhekk tehtieg it-talba tal-legatarju ghall-pussess tal-legat. Huwa veru li -legatarju, fil-konkors ta' certi cirkustanzi, jista' jkollu l-pussess legittimu tal-legatavvolja ma kienx hemm domanda formali, kif hu veru li bizzejjed ikun hemm l-assens ta' l-eredi, lijista' jkun anki tacitu; pero' dan ifisser biss li, jekk jigi kontestat lill-legatarju l-pussess tieghu, il-legatarju hu ammess jipprova li l-pussess tieghu hu legittimu non ostante li ma jkunx ghamelid-domatda formali ghar-relaxx tal-pussess, basta jipprova l-kunsens, sija pure tacitu, ta' l-eredi; imma ma jista' qatt ifisser li hi haga prudenti jew konsiljabbli li l-legatarju ma jitlobx formalment dak il-pussess. Anki biex jirrivendika, jek jinqala' l-bzonn, l-oggett tal-legat minn xi tez detentur, id-dottrina prevalenti hi fis-sens li l-legatarju ghandu bzonn li jkun investit bil-pussess qabel ma jezercita dik l-azzjoni. L-ispejjez tal-pagament tal-legat huma a kariku ta' l-eredita'. Jekk il-legat kiun imholli bhala oneri jew piz a kariku ta' rpelegat imhoni lil persuna ohra, jista' forsi jkollu xi konsistenza, salvi konsiderazzjonijiet ohra, l-assunt illi l-ispejjez tal-prestazzjonita' dak il-legat jaqghu fuq il-prelegataqrju gravat bil-hlas ta' dak il-legat; imma jekk anki dak il-legat ikun imholli bhala prelegat, ir-regola illi l-ispejjez tal-prestazzjoni jaggravaw is-successjoni tapplika immedjatament. Oneri jew mhux oneri, dak hu prelegat; u jekk hu prelegat, tapplika dik ir-regola. Wiehed mid-doveri ta' l-ezekutur testamentarju hu dak li jaghti l-pussess tal-legal. Ghlakemm hu veru illi l-legatarju ghandu jitlob il-pussess tal-legat lill-eredi, pro', meta hemm nominat ezekutur testamentarju iex jezegwixxi l-volonta' tat-testatur, hu intuwitiv li wahda mill-inkombenzi ta' l-ezekutur tkun dik li jaghti l-pussess tal-legat lill-legatarju. U thalhekk, domanda tal-legatarju ghall-hlas ta' l-ispejjez tal-prestazzjoni tal-lkegtat hija diretta sewwa kontra l-ezekuturtestamentarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info