Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 540

Judgement Details


Date
29/01/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CONTESSINA MARY THEUMA CASTELLETTI vs JOSEPH SANT MANDUCA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONSORZJU - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
Hu veru li l-komproprjetarju majistax jitlob l-izgumbrament ta` l-inkwlin minghajr il-kusens u l-intervent tal-komproprjetarji l-ohra; imma dan hu veru fir-rigward biss ta` l-inkwlin ta` fond li jkunkera min ghand il-komproprjetarji kollha, jew ikun kera mingahnd wiehed biss minghajr ma dik il-lokazzjoni tkun giet impunjata skond il-ligi. Imma dejjem fir-rapporti bejn il-loaktur u kerrej. Ghalhekk dan ir-ragunament mhux applikabbli meta d-detenzjoni tal-fond tkun minghajr titolu; f'liema kazkull wiehed mill-komproprjetarji jkun jista` jitlob l-izgumbrament ta` min ikun qieghed jakkopua l-fond bla titolu, anki mingahjr il-kunsens u l-itnervent tal-komproprjetarji l-ohra. Jekk imbaghad il-persuna li tkun tokkupa l-fond, u li tigi azzjonata biex tizgombra minnu, tkun tokkupah bis-sahha ta` sullokazzjoni lilu maghmula mill-konduttir, ud an ikun ga gie kundannat b'sentenza biex jizgombra, dak id-detentur tas-sullokazzjoni, gahx it-titolu tas-sullokatur ikun spicca. Un lanqas ma hu mehtieg li fil-kawza li ssir kontra dak id-detentur biex jizgombra ikun prezenti l-inkwlin sullokatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info