Reference: Volume 39C (1955), Part No. 2, Section , Page 524

Judgement Details


Date
22/01/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELA SAMMUT vs PAOLO SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBANDUN - ALIMENTI - ART. 48 TAL-KODICI CIVILI - MARA - SENTENZA RETROATTIVA'
Summary
Biex il-mara li tkun abbandunat id-dar konjugali titlef id-dritt taghha ghall-alimenti kontra zewgha, hemm bzonn li dak l-abbandun ikun minghajr gusta kawza. Fi kwalunkwe kaz, ir-ragel li ma jridx izomm mieghu lil-martu ghax kienet telqet mid-dar konjugali, huwa obligat imantniha, salv lilu d-drittli jipprevoka d-dekadenza taghha mid-dritt ta' l-alimenti f'kawza ta' separazzjoni personali. Is-sentenza ma tohloqx id-dritt ta' l-attur, izda biss tiddikjarah u tirrikonoxxieh, u ghalhekk l-effetttaghha hu retroattiv u jirrizali almenu di regola, ghall-gurnata tad-domanda. Ghaldaqstant, jekk il-kawza li ghamlet il-mara kontra zewgha ghall-alimenti tkun giet sospiza ghax ir-ragel ghamel kawzaohra kontra taghha ghall-annullament taz-zwieg tieghu maghha, u dik il-kawza tkun spiccat b-ezitu kuntrarja ghall-annulament, l-alimenti lill-mara ghandhom jigu akkordati mill-jum tal-prezentata tac-citazzjoni taghha. U ma tistax tigi allegata kontra taghha r-regola tirrikorri meta l-mara tittruskura li tezigii l-alimenti, fil-waqt illi f'kaz simili hija tkun agixxiet kontra zewgha ghalihom, u jekk ma rnexxilhiex tehodhom qabel ma spiccat il-kawza ghall-annullament taz-zwieg, dan ma kienx imputabbli ghaliha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info