Referenza: Volum 41B (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 217

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/03/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
AVUKAT DR. GEUSEPPE PACE NE. vs MARIETTA ANNATI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1422 TAL-KODICI CIVILI - ART. 534 TAL-KODICI KANONIKU - AZZJONI RIVENDIKATORJA - BEJGH TA' HAGA TA' HADDIEHOR - BENEPLACITU APOSTOLIKU - EKWITA' - EZEKUTUR TESTAMENTARJU - FONDAZZJONI TA' QUDDIES - IMMISSJONI FIL-PUSSESS - INTEGRITA' TAL-GUDIZZJU - LEGAT - NULLITA' - PATRIJIET FRANGISKANI - PIZ - RINUNZJA - SINDKU APOSTOLIKU
Fil-Qosor
Ghalkemm hu veru li skond id-dottrina u l-gurisprudenza l-legatarju ma jistax jagixxi in rivendika kontra t-terz possessur qabel ma jkun gie immess fil-pussess tal-legat, jew almenu, jekk l-istess werrieta ma jkunux fil-pussesst al-haga legata, jew almenu, jekk l-istess werrieta ma jkunux fil-pussess tal-haga legata, qabel ma jottjeni r-rikonoxximent formali tal-legat, huwa veru wkoll li l-legatarju jista' jitlob il-konsegwiment tal-legat tieghu minn ghand l-ezekutur testamentarju, li huwa l-prezunt mandatarju tat-testatur. Ghaldaqstant, is-Sidktu Apostoliku tal-Patrijiet Frangiskani, li favurtaghhom it-testatur ikun halla legtat ta' quddies biex issir fondazzjoni fil-Knisja taghhom, ma ghandu bzonn jitlob l-immissjoni fil-pussess ta' dak il-legat qabel ma jagixxi biex jirrivendika l-fondassoggettat mit-testatur ghal dak il-quddies, biex ikun jista' jipprocedi ghall-erezzjoni kanonikata' dik il-fondazzjoni; ghax hu stess intitolat li jaghti dak il-pussess, bla ma tehtieglu ebda konferma tas-Sekond'Awla, peress li hu ezekutur ta' fondazzjoni pija in kwantu li hu Sindku Apostoliku.Lanqas ma hu ta' ostakolu ghat-talba tas-Sindku Apostoliku, biex il-fond gravat bil-piz tal-fondazzjoni jerga jidhol fil-patriminju tat-testatur,il-principju illi l-hlas tal-legal ma jistghax isir qabel ma l-assi jigi depurat mid-djun, u ghalhekk qabel ma jigi likwidat l-assi tat-testatur u jithallas id-dejn; ghax azzjoni simili mhix talba ghall-hlas tla-legat, imma talba diretta biex tirrikonducil-fond fl-assi tat- testatur sabiex eventwalment tista' tigi ezegwita l-fondazzjoni pija li taffettah. Lanqas hija attendibbli l-allegazzjoni illi l-gudizzju mhux integru billi gie propst biss kontral-persuna li ttrasferiet il-fond in rivendika u l-persuna li akkwistatu: ghaliex, ghalkemm hu veruli ghar-rivendika tal-oggetti tal-legat ghandu jkun hemm il-permess tal-eredi jew ic-citaqzzjoni tieghu mat-terz possessur, dan il-permess mhux necessarju meta l-attur rivendikant hu anki ezekutur testamentarju fil-kwalita' tieghu ta' Sidku Appostoliku tal-patrijiet li favur taghhom giet ordnata l-fondazzjoni tal-quddies li taggrava fuq il-fond revendikata. Ma hux ezatt li jinghad li laxxitu tal-fruttat kollu ta' fond, ghax ghalkemm il-fondazzjoni hija oneri reali fuq il-fond, li fil-passaggi tieghu jghaddi mal-fond, bhal l-istess fond, dik il-fondazzjoni mhix kwota tal-proprjeta' hlief fis-sens tal-percezzjoni tal-fruttat, b'mod li lill-eredi tibqa' biss il-proprjeta' nuda tieghu. Ghaldaqstant mhux ezatt li jinghad li laxxitu simili favur il-patrjiet jammonta ghal laxxitu tal-proprjeta'tal-fond favur dawk il-patrijiet. Id-Dritt Kanoniku ma jezigix il-beneplacitu apostoliku meta jigi biex jinghiegh fond li l-valur tieghu jkun taht il-limiti stabbilit mill-istess Dritt Kanoniku; izdadan ma jfisserx illi l-Kunvent tal-Patrijiet jista' jbiegh fond tal-Kunvent, jehtieg jew ma jehtiegxdak il-beneplacitu, l-unika persuna li hija kompetenti biex taljena l-beni tal-Kunvent; u ghalhekkil-Kunvent lanqas ma jista' jawtorizza l-bejgh tal-beni tieghu. Jekk mbghad persuna tbiegh fond li gie mholli mit-testatur bhala gravat minn fondazzjoni ta' quddies favur il-Kunvent, u dan il-bejgh isir bhala hieles minn dak il-piz bis-sahha ta' deliberazzjoni tal-Definitorju tal-Kunvent, ma jistghax jigi akkampat bhala argument bie jigi sostnut dak il-bejgh il-gatt li dik l-awtorizzazzjoni tad-Definitorju kienet l-effett ta' zball, imma ghaliex si tratta minn bejgh huwa mull mhux in bazi ta' zball, imma ghaliex sitratta minn bejgh ta' haga ta' hadd iehor. U kontra din in-nullita' lanqas ma jistghu jigu nvokati konsiderazzjonijiet bazati fuq l-ekwita'. Fl-ahharnett, il-fatt li l-Kunvent, wara li jkun sar il-bejgh ta' dak il-fond, jibda jhallas il-kera tal-istess fond lill-akkwirent, ma jinducix rinunzja ghall-azzjoni ta' rivendika tal-fond da parti tas-Sidku Apostoliku; ghax dan l-att tal-Kunvent ma jistghax ikollu riperkussjoni fuq id-drittijiet tas-Sidku Apostoliku fl-ezercizzju tal-funzjonijiet tieghu; ghax il-Kunvent mhuwiex il-mandant tas-Sidku Apostoliku.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni