Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 328

Judgement Details


Date
20/05/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
KURUNELL STEPHEN J BORG NE vs L.C.A. GUSTAVO ROMEO VINCENTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1493 TAL-KODICI CIVILI - PJANTI U STIMI - RETRATT - SPEJJEZ LEGITTIMI - SPEJJEZ NECESSARJI U SPEJJEZ UTILI
Summary
Ir-retranet ghandu jhallas lura lir-retrattarju, oltre l-prezz tal-akkwist li jkun ta lok gahll-irkupru, kull spiza "legittima" ohra li jkun ghamel ix-xerrej "fdak il-bejgh", kif ukoll l-ispejjez kollha "necessarji u utili" maghmula "fil-haga" mix-xerrej jew minn kull possessur iehor, ukoll jekk, gahl xi raguni li ghaliha m ahux responsabbli r-rettrattarju, ma jibqghax l-effett ta` dawk l-ispejjez. L-ispejjez tal-pjanti u stimi li r-retrattarj jkun ghamel biex ikun jisa` jirrikostruwixxi l-fondirkuprat, li kien imgarraf bil-gwerra, ma jistghux cerament jaqghu taht in-nomenklatura ta` "spejjez legtttimi", ghaliex ma sarux fl-okkazjoni tal-akkwist kif trid il-ligi ghar-rigward ta` dawn l-ispejjez legittimi. Imma, mill-banda ohra, dawn il-pjanti u stimi ma jistghux ma jitqiesux spejjez "utili"; ghax bhala spejjez intizi ghall-izvilupp strutturalita` fond distrutt ma kienux certament kapriccuzi, la ma jkunx hemm cirkustanzi li juru li saru bl-iskop li jigi skoraggit ir-retratt. U lanqas ma jiswa r-rifless li dawk l-ispejjez saru meta l-fond kien ghadu jista` jigi rkuprat; ghaliex hupacifiku fil-gurisprudenza illi l-possibilita` ta` l-irkupru ma tipprivax lill-akkwirent mid-dritt li jimmiljora l-fond minnu akkwistat. Lanqas ma tiswa l-osservazzjoni illi l-ligi trid li l-ispiza utili tkun giet maghmula "fil-haga"; gahx dawn il-kliem ghandhom jigu nterpretati bhala li jikkomprednu spiza maghmula mhux fil-fond, imma ghall-fond u li gahndha tispicca fil-fond; u bla pjanti u stimi ma jistghax isir xoghol ta` rikostruzzjoni tal-fond, b'mod li dawk il-pjanti u stimit huma parti mix-xoghol l i eventwalment kiens er isir fil-fond. Ma hux accettabbli l-argument tar-retraent li dik l-ispiza ma hix utili gahlih, ghax talvolta hu jkun irid jisfrutta l-fond xort'ohra; gahx il-ligitaghti d-dritt ghar-rimborz anki jekk l-effett tal-ispiza ma jkomplix, purke` mhux bi htija tar-retrattarju, u, fit-tieni lok, fil-kaz tal-irkupru ma hux biss dak li r-retrattarju jigi mqieghed fil-pozizzjoni li kien fih anterjormet ghar-retratt. Fl-ahharnett, jekk ir-retraent ikun irkupra parti biss, u mhux il-fond kollu akkwistat mir-retratarju, mhix accettabbli s-sottomissjoni tar-retraent li,in pessima ipotesi, huwa ghandu jhallas mill-ispejjez ta` dawk il-pjanti u stimi parti biss korrispondenti gahll-kwota minnu rkuprata; ghax ir-retrattarju, meta ghamel dawk il-pjanti u stimi, kien qieghed jaghmel legittimament spiza utili ghall-fond kollu minnu akkwistat, u l-intenzjoni teighu kienet legittimament li jisfrutta b'dawk il-pjanti u stimi l-fond kollu, u kien ir-retratt, sija pure limitat ghal parti mill-fond, li mpedielu r-realizzazzjoni tal-pjan tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info