Reference: Volume 35C (1951), Part No. 4, Section , Page 739

Judgement Details


Date
20/07/1951
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH LA ROSA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Fost kazijiet ohra, l-Attorney General jista' jappella minn sentenza tal-Qorti Kriminali tal-Magistrati meta l-Magistrat, wara li jkun semgha u vvalja l-provi, ikun ta interpretazzjoni jew ghamel enunzjazzjoni hazina tal-ligi meta applikaha ghall-fatti kif pruvati.Biex wiehed jara jekk is-sentenza hijiex appellabili fuq dan il-motiv, hija haga essenzjali li wiehed ihares aktar lejn is-sustanza tas-sentenza milli lejn il-kliem taghha. Jekk wiehed jigi kundannat b'sentenza biex inehhi inkonvenjentfi zmien determinat, taht penali ghal kull gurnata ta' ritard, u jigi migjub mill-gdid quddiem il-Qorti biex ihallas il-penali ghax ikun naqas milli jezegwixxi dik is-sentenza, l-uniku motiv sostenibili ghall-liberazjoni tieghu mill-akkuza l-gdida hija l-impossibilita' assoluta, u mhux biss dik relattiva, jew l-insufficjenza tal-mezzi minnu adoperati halli jezegwixxi l-ordni lilu mpost bis-sentenza precedenti. Fil-kaz prezenti, dan il-principju gie applikat kontra l-imputat, li kien kundannat biex inehhi avviz li kien zebagh mal-hajt minghajr permess tal-Board ta' l-Estetika, u rega' gie mharrek biex ihhalllas il-penali ghax il-mezzi minnu adoperati biex inehhi dak l-avviz ma kienux sufficjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info