Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 649

Judgement Details


Date
09/10/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
MICHELE SAMMUT vs JAMES BONNICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Meta kreditu jinsab kamonizzat b'sentenza tal-Qorti tal-Kummerc li ghaddiet f'gudikat, ma hix aktarsollevabili l-eccezzjoni li l-kreditu hekk kanonizzat mhux kummercjali; u dan minhabba l-ostaskolu tan-"non bis in idem". U dan avvolja fil-kawza fejn gie kanonizzat dak il-kreditu l-koncenut debiturkien kontumaci. Lanqas jista' jigi obbjettat li f'dik il-kawza l-pont dwaqr ix-xorta tal-kreditur magiex sollevat, u wisq anqas deciz bis-sentenza; gthax il-gudikat jassorbixxi kull eccezzjoni li, inmeritu ghall-azzjoni stess. U meta hemm il-gudikat mhumiex ammissibili eccezzjonijiet godda li jkollhom bhala effett li jiddistruggu jew jirrestringu l-effett tal-gudikat. Ghad li l-attur ma jinvokaxespressament in-"non bis in idem", il-Qorti tista' tezamina u tiddecidi dwar dak l-ostakolu; ghax bil-fatt biss li l-attur fic-citazzjoni jaghmel riferenza, bhala bazi ta' l-istanza ghal sentenza lighaddiet f'gudikat, jimponi fuq il-gudikant l-obligu li jezamina l-ostakolu tan-"non bis in idem". Ghaldaqstant, id-debitur li gie kundannat ihallas kreditu b'sentenza tasl-Qorti tal-Kummerc li ghaddiet f'gudikat, ma jistax, f'kawza li ssirlu wara ghall-arrest personali tieghu b-ezekuzzjoni ta'dik is-sentenza, jeccepixxi li l-kreditur ta' l-attur mhux kummercjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info