Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 645

Judgement Details


Date
03/10/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH AXISA ET. vs SPIRIDIONE CUSHIERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"NON BIS IN IDEM" - ARREST PERSONALI - GUDIKAT - KOMPETENZA - KONTUMACJA
Summary
Ir-rinunzji huma "di stetto diritto", u ma jistghux ikunu prezenti. U meta huma taciti, hemm bzonn li l-fatt li minnu tigi dezunta r-rinunzja jkun tali li jkun assolutament inkonciljabili mar-rizerratad-dritt pretiz rinnzjat. Il-massima "passesso rate titolo" tehtieg il-barona fede fil-possessur, uma hix applikabili fil-kaz ta' azjenda kummercjali; ghaliex l-azjenda hija kunsidrata bhala "quid unum", u dik il-massima ma hix applikabili fil-kaz ta' "universitas". Il-possesur prekarju ma jistaxjinverti a favur tieghu nnifsu u ghad-dannu ta' l-interessati t-titolu li huwa ghandu. Din il-massima hija opponibili, fil-kazi kongruri, lill-proprjetarju in rirendika, u mhux lill-proprjetarju li jagixxi b'azzjoni personali li in forza taghha l-possessur huwa obligat jirrestitwixxi l-haga: ghax f'kaz simili l-azzjoni hi bazata fuq il-kuntratt, u mhux azzjoni rirendikatorja. Meta effetti mobili jkunu jinsabu go fond, huma accessorji ghal dak il-fond; u kif il-massima "possesso vale titolo" mhixapplikabili ghall-immobili, lanqas tista' tigi nvokata ghar-rigward ta' dawk l-effetti mobili li jkunu jinsabu fil-fond u li huma accessorji tieghu. B' applikazzjoni tal-principji hawn fuq esposti, gie ritenut li l-konvenuti, li kienu hudu bi twellija hanut minn ghand l-inkwilin tieghu, li kien jikri dak il-hanut il-licenzja u l-mobili, avvolja s-sid kien irrikonoxxihom bhala kerrejja godda tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info