Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section , Page 295

Judgement Details


Date
19/05/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
SACERDOT GIO BATTA MEILAK ET. vs GIUSEPPE CREMONA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - DAR TAL-ABITAZZJONI - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - HJATA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Jekk sentenza tal-Board tal-Kera tenncja l-principji legali li fil-fehme tal-Board kellhom jiggovernaw l-indagini ta' fatt, u bl-appell jigu mpunjati dawk il-principji, l-appell hu ammissibbli mhabbali jkunu qeghedin jigu mpunjati dawk il-principji, indipendentement, ghall-mument, minn jekk dik il-kontestazzjoni hijiex valida jew le. Huwa veru li gie affermat mill-gurisprudenza taghna illi, biextigi stabbilita n-natura ta' fond, hemm bzonn li tigi ezaminata d-destinazzjoni principali u preponderanti ghalfejn il-fond gie mikri; izda dan a propozitu tal-indagini jekk il-fond kienx "hanut" jew"dar tal-abitazzjoni"; imma l-istess principju ma jistghax jigi elevat ghal norma assoluta meta si tratta li tigi meqjusa l-importanza relattiva ta' diversi generi ta' negozju jew diversi ndustriji ezercitati fl-istess post skond il-ftehim. Minn banda wahda, ftehim simili ghandu jitqies li jikkontempla l-possibilita', u kwindi l-legittimita', li dik l-importanza relattiva titbiddel minn zmien ghall-iehor skond l-izvilupp naturali u l-ezigenzi tal-kummerc jew industrija; mill-banda l-ohra, tibdilsimili jista' ma jkunx ta' mportanza tali li jikkostitwixxi legalment dak il-kambjament ta' destinazzjoni li jintitola s-sid jirrifjuta r-rilokazzjoni ghal dik ir-raguni. U ma ghandu qatt jintnesa illi l-iskop tal-ligi mhux dak li javvantaggja s-sid b'mod li jkun japprofitta ruhu minn kwalunkwe cirkustanza, anki l-aktar zghira u genwina, biex jippriva lill-inkwilin mid-dgawdija tal-fond; u l-ligima tistghax tippermetti, jew wisp anqas tinkoraggixxi, talbiet ghal zgumbrament motivati biss minnpiki jew mic-cirkustanzi difficli ta' nuqqas akut ta' bini ghall-kiri. Hekk, hanut li daqqa kien mikri bhala hanut tal-hwejjeg, u daqqa bhala hanut ta' argentier, ma jistghax jinghad li kien xi fond ga mrawwem u mmexxi bi skop determinat, b'mod li s-sid ikollu nteress li d-destinazzjoni tieghu tissokta biex tinzamm il-klijentela u l-'good will' ga mibnija. B'mod li meta hanut simili jittiehed b'kiri biex fih il-kerrej jezercita s-semgha ta' hajjat, u in segwitu s-sid jaghtieh il-permess biex jintroduci fih il-bejgh ta' drappijiet,zraben, u generi affni, bil-fatt biss li l-kerrej baqa' jahdem fih ta' hajjat ma jigix li d-destinazzjoni tal-fond kienet dik li jsevi bhala hanut ghax-xoghol ta' hajjat; u kwindi, jekk il-kerrej, in segwitu ma jkomplic jahdem fih ta' hajjat, imma jkompli juzah ghall-ezercizzju tan-negozju ta'dawk l-oggetti l-ohra, ma hux il-kaz li jinghad li hu nkorra s-sanzjoni tal-ligi ghax biddel id-destinazzjoni tal-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info