Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section , Page 208

Judgement Details


Date
11/04/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELA CAMILLERI vs GIUSEPPE CAMILLERI NE.ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 416 TAL-KODICI CIVILI - DANNI FIL-FOND SUGGETT GHALL-UZUFRUTT - DEKADENZA TAL-UZUFRUTTWARJU - UZUFRUTT
Summary
F'legat 'a limine intus' koncepit bi kliem li jsemmghu l-krediti kollha li jkunu dovuti li-testaturfl-epoka tal-mewt tieghu, ta' kwalunkwe ammont u lilu dovuti ghal kwalsijasi kawza, huma komprizi s-somom ta' flus u t-titoli li jkunu depozitati fil-banek meta jmut it-testatur. Mhux argument kontradin l-interpretazzjoni l-fatt li t-testatur ma semmiex it-titoli li jirrapprezentaw flus; ghaliex meta gew imsemmija l-krediti stess, jigi li giet imsemmija haga li hi aktar mic-cedoli bankarji u mit-titoli, inkwantokke' dawn tal-ahhar ma humiex hlief il-prova u l-istrument tal-kreditu biss u xejn aktar. Kieku fid-dispozizzjoni testamentarja ma ssemmewx il-krediti, allura kien ikun veru li l-fattli fid-dar instabu c-cedoli tal-bank ma kienx ikun bizzejjed biex jikomprendi l-krediti fil-legat, appuntu ghaliex dawk ic-cedoli ma humiex hlief l-istrument taghhom; imma la ssemew il-krediti fid-dispozizzjoni, dawn ghandhom jitqiesu komprizi fil-legat.Mill-banda l-ohra, ma jistghax jigi negat li d-depoziti bankarji huma kreditu tal-ammont depozitat kontra l-banka depozitarja, dipendent mic-cedola, jew librett, jew dokument iehor. Huma kreditu, jekk mhux strettament "ex causa mutui", almenu "exalia causa debendi". Hu veru li fil-parlata komuni d-depoziti bankarji jissemmew bhala kapitali jewflus fil-banek, u li l-kelma "krediti" aktarx tigi wzata in riferenza ghal flus mislufa, ima, b'dankollu, il-komprensivita' tal-portata guridika tal-kelma "krediti" tiggudifika din l-interpretazzjoni; moto pju' jekk id-dispozizzjoni kontenenti dak il-laxxitu konfrontata mad-dispozizzjonijiet l-ohra tat-testment tkompli ssahhah dik l-interpretazzjoni. F-interpretazzjoni ta' legat hija regola illi, meta l-kwistjoni hi dwar il-"kwantitativ" tal-legat, allura l-interpretazzjoni ghandha ssir favurl-eredi; u kwistjoni dwar jekk il-krediti mhollija fil-legat jikkomprendur id-depoziti bankarji hijakwistjoni dwar il-"quantum" tal-legat, u ghalhekk l-interpretazzjoni ghandha tkun favur l-eredi;imma din ir-regola ssofri xi eccezzjonijiet, fosthom dik meta si tratta minn legat imholli minn wiehedmill-konjugi favur il-konjugi l-iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info