Referenza: Volum 42A (1958), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 25

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/02/1958
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
VICTOR ULLO XUEREB ET. vs ARTHUR RIZZO MARICH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"ALTERNATIVE ACCOMMODATION" - ART. 793 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - MILJORAMENTI - NULLITA' - SENTENZA
Fil-Qosor
L-adattabilita' ta' fond offert bhala "alternative accomodation" ghandha titqies fil-mument tal-konsenja tal-fond; u ghaldaqstant, jekk sakemm issir dik il-konsenja jsiru jew jigu ordnati li jsiru fihxi miljoramenti, l-adattabilita' tal-fond ghandha tigi kunsidrata b'dawk il-miljoramenti. Il-mument li lejh wiehed ghandh jhares biex jara jekk tezistix jew le "suitable alternative accomodation" ghall-kerrej hu dak li fih, jekk tigi milqugha t-talba tas-sid ghar-ripreza ta' pussess tal-fond, il-kerrej ikun imgieghel jitlaq il-fond; ghax hu appuntu dak il-mument li fih hu jkollu bzonn dar ohra fejn imur. Jekk l-"alternative accomodation" tkun tezisti u huwa accertat li hija disponibbli ghall-kerrej, u l-Board ikun soddisfatt illi b'xi miljorament li jsirulha tkun adattaha ghall-kerrej fis-sens tal-ligi meta huwa jigi biex ikun zgumbrat, ma hemm xejn, la kontra l-ittra u lanqas kontra l-iskop tal-ligi, li l-Board jawtorizza lis-sid jiehu lura l-fond mitlub bil-kondizzjoni li dawk il-miljoramenti jsiru qabel ma l-kerrej jigi mahrug. Bil-fatt li l-Board fis-sentenza tieghu jimponi lill-inkwilin l-obligu li jiddikjara fi zmien determinat jekk iridx imur fil-fond lilu offert bhala "alternative accomodation" wara li jkunu saru fih dawk il-miljoramenti, ma jkun sar xejn "ultra" jew "extra petita", jew oltre l-funzjonijiet tal-Board. Huwa veru li meta l-Board jawtorizza lis-sid li jiehu lura l-fond mitlub bil-kondizzjoni li jaghmel fl-"alternative accomodation" dawk il-miljoramenti,ikun qieghed jassoggetta l-ezekuzzjoni tas-sentenza ghall-arbitriju tas-sid; imma dan ma jikkostitwix gravam accettabbli kontra dik is-sentenza; ghaliex, sa certu pont, l-ezekuzzjoni tal-maggur partitas-sentenzi, f'materja civili, tigi mhollija fid-diskrezzjoni tal-attur rebbieh, ghax jiddependi minnu jekk jezegwixxix jew le s-sentenza kontra l-konvenut. Izda hu f'loku l-gravam li l-Board ma jkunx impona lis-sid zmien determinat biex fih jaghmel dawk il-miljoramenti, kif ukoll dak illi s-sentenza tal-Board ma tkunx stabbiliet kemm ghandu jhallas kera l-inkwilin tal-"alternative accomodation" bil-miljoramenti li jkunu saru fiha, u tkun qalet biss illi l-kera jkun dak li jigi fissat mill-istess Board. B'dana kollu, pero' dawn id-difetti fis-sentenza ma jaghtux lok ghan-nullita' taghha, jekk fil-mori tal-appell ikunu saru l-miljoramenti, u jkun irrizulta li l-kera ma ghandux jkun aktarminn dak li l-kerrej kien qieghed ihallas ghall-fond li minnu s-sid iridu johrog. Jekk is-sentenzatkun sostanzjalment gusta, ma hemmx lok ghall-annullament taghha minhabba dawn id-difetti. ladarba dawn ikunu gew rimedjati fil-mori tal-appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni