Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section 1, Page 43

Judgement Details


Date
21/02/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
VINCENZO GRECH ET. vs GRAZIA BRIFFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 447 U 448(1) TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI - HAJT DIVIZORJU - KONSORZJU
Summary
Il-Qorti ghandha d-dritt u l-obligu li tara liema hija verament l-azzjoni li jkun qieghed jezercital-attur; u x-xorta tal-azzjoni ezercitata hija determinata mit-termini tal-att promotorju taghha; ul-azzjoni esperita ma tistghax fil-kors tal-procediment titbiddel f'azzjoni ohra. Il-Qorti, fil-ghoti tas-sentenza, hija strettament marbuta bit-termini tac-citazzjoni li jistitwixxi l-atturi u ma tistghax tohrog il-barar jew tmur aktar il-boghod minnhom. Ghalhekk hu ovvjament mehtieg li l-Qortitiddefinixxi liema azzjoni jkun intenta l-attur. Jekk l-azzjoni esperita ma tinsabx sostnuta mir-rizultanzi processwali, il-Qorti ma tistghax hlief tichadha, u ma tistghax fuq l-istess atti, taqa' fuq xi azzjoni ohra diversa li l-attur ikun jista' talvolta ghandu; imma tista' biss izzommlu rizerva.Il-hitan li jservu biex jiddividu btiehi, gonna jew ghelieqi, fin-nuqqas ta' sinjali jew proci ohra li juru l-kuntrarju, huma prezunti komuni; u ghar-riparazzjoni jew rikostruzzjoni ta' hajt komunihuma tenuti jikkontribwixxu dawk kollha li jkollhom dritt fuqu u kull wiehed skond id-dritt tieghu.Din id-dispozizzjoni tal-ligi tirrigwarda l-proprjeta' kostitwita, li tirrikjedi ghall-fini tal-kontribut in-necessita' tal-istess riparazzjoni jew rikostruzzjoni; ghaliex inklele' ma jkunx hemm lokghall-applikazzjoni taghha. Sabiex jigu ntrapprizi dawn ix-xogholijiet ta' riparazzjoni jew rikostruzzjoni jehtieg il-kunsens tal-komproprjetarji kollha, jew l-awtorizzazzjoni tal-Qorti, fil-kaz li ma jkunx hemm dan il-kunsens, prevja l-konstatazzjoni tan-necessita' tal-istess xogholijiet; ghalkemmhemm diversita' ta' opinjoni fost l-awturi, billi uhud jirritjenu illi ma hux mehtieg il-kunsens tal-kondominu biex jigu ntrapprizi dawn ix-xogholijiet. Jekk, mbaghad, it-talba ghar-rifuzjoni minn ghand il-kondominu ghall-kontribuzzjoni ta' parti mill-ispiza erogata fir-riparazzjoni jew rikostruzzjoni tal-hajt tkun motivata fuq li l-hajt kien fi stat hazin u kellu bzonn jigi riparat jew rikostruwit, ma jistghux fuq l-istess citazzjoni jigu kunsidrati l-motiv li l-hajt ma kienx tal-gholi legaliu motivi ohra diversi minn dak tal-vetusta' jew stat hazin tal-hajt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info