Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section , Page 86

Judgement Details


Date
07/03/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH TABONE vs JOSEPH FLAVIA SIVE DE FLAVIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 135 TAL-PROCEDURA CIVILI - ART. 572 U 571 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI - AZZJONIJIET POSSESSORJI - CITAZZJONI - KAWZALI - MANUTENZJONI U REINTEGRAZZJONI - SPOLL
Summary
Huwa principju generali illi n-natura u l-indoli tal-azzjoni gandhom jigu dezunti mit-termini tal-att li bih jinbdew il-proceduri; u an hu veru partikularment fil-materja ta' azzjoni possessorja. Pero' jista' jaghti l-kaz li mit-termini tac-citazzjoni ma jkunx jista' facilment jinghad malajr liemahi l-azzjoni verament intentata mill-attur; u jista' jkun ukoll li dan ikun sar deliberament, bil-hsieb li b'dan il-mod l-attur jigi li qieghed jezercita l-azzjoni ta' manutenzjoni u dik ta' reintegrazzjoni flimkien. Imma dan ma hux permess; ghax dawn iz-zewg azzjonijiet, ghad li ghandhom hafna punti ta' kontatt bejniethom, huma assolutament distinti fin-natura u l-iskop taghhom, u huma mmexxijinminn regoli ta' procedura diversi. Dawn iz-zewg azzjonijiet ma jistghux ma jigux ezercitati konfuzament u flimkien b'domanda wahda. Dan hu kuntrarju, mhux biss ghall-principji fuq imfissra, izda wkol ghad-dispost espress tal-Ligi tal-Procedura li jezigi li c-citazzjoni gandu jun fiha mfissrin car u sewwa l-oggett u r-raguni tat-talba. Jekk b'dan kollu l-Qorti tirritjeni li l-azzjoni ezercitatahija dik ta' spoll, u l-attur ma jippruvax li hu intenta dik l-azzjoni fiz-zmien ta' xahrejn preskritt mill-ligi, l-azzjoni taqa' mhabba nuqqas ta' wiehed mir-rekwiziti essenzjali taghha, minghajr majkun hemm bzonn li jigi cjoe' tal-pussess jew detenzjoni, anki biss bhala fatt, u dak tat-turbattiva li timmerita l-protezzjoni tal-azzjoni possessorja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info