Reference: Volume 38C (1954), Part No. 3, Section , Page 733

Judgement Details


Date
25/11/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH VASSALO vs CHARLES VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2 U 121 TAL-KODICI TAL-KUMEMRC - BEJGH - KONDIZZJONI RIZOLUTIVA - KUNTRATT KUMMERCJALI - PURGAZZJONI TAL-MORA - UZI KUMMERCJALI
Summary
F'affarijiet ta` kummerc tghodd li l-ligi kummercjali; izda fejn il-ligi ma tiddisponix, jghodd l-uzu tal-kummerc; u fin-nuqqas ta` dan tghodd il-ligi civili. Ghaldaqstant, meta l-affair tkun regoalta minn dispozizzjoni kontenuta fil-ligi kummercjali, hija dik id-dispozizzjoni li ghandha tigi applikata, naki jekk ikun hemm dispozizzjoni li ghandha tigi applikata, anki jekk ikun hemm dispozizzjjoni diversa, jew anki kuntrarja, fil-ligi civili. Jekk ma hemmx dispozizzjoni fil-ligi kummercjali, imma hemm xi uzuz kummercajli li jirregola dik l-afair, anki dan l-uzu ghandu jipprevali ghal-ligi civili. Il-kodizzjoni rizoluta tinghad dejjem maghmula fil-kuntratti bileaterali ghall-kaz li wahda mill-partijiet tonqos ghall-obligazzjoni taghha. Ughalhekk, filwaqt li skond il-ligi civili, f'dan il-kaz, il-kuntratt ma jinhallx "ipso jure", u l-QOrti tista` skond ic-cirkustanzi taghti zmien xieraq lill-kovnenut biex jezegwixxi l-onligazzjoni teighu, bla hsara ta` kull dispozizzjoni ohra ta` l-istess ligi civili dwar il-kuntratt tal-bejgh, skond il-ligi kummercajli, invece, il-kuntratt jinhall"ipso jure", u lQOrti, f'ebda cirkustanza, ma jista` taghti zmien lill-konvenut ghall-purgazzjoni tal-mora. Ghaldaqstant, jekk l-kumpratur jonqos mill-obligu tieghu li jiritra l-merkanzija fiz-zmienmeta kellu jittraha, il-bejgh jinhall "ipso jure" trattandosi ta` afair kummercajli. U dan appartimilli dak il-bejgh jinhall "ipso jure" anki skond il-ligi civili, bis-sahha tad-dispozizzjoni li tghid li, meta l-kumpratur ma jipprezentax ruhu biex jircievi l-merkanzija jew haga ohra mobili fiz-zmien miftiehem ghall-konsenja, il-hall tal-bejgh isir "ipso jure" fl-interess tal-venditur,avvolja l-kondizzjoni rizolutiva ma tkunx giet espressament miftehma.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info