Reference: Volume 38C (1954), Part No. 3, Section , Page 741

Judgement Details


Date
06/12/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
EDWARD VINCENTI KIND vs CARMELO T BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 38 (1) U 41 (1) U (3) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - DANNI - KONKORRENZA SLEALI - PENALI - TIXRID TA` NOTIZJI
Summary
Il-kummercjanti ma jistghux, ghal skop ta` konkorrenza, ixerrdu notfizji lij sitghu gjahemli hsara lill-industrija jew kummerc ta` kummercjanti ohra; u l-kummercjant li jikser din il-projbizzjoni husuggett ghall-azzjoni tad-danni u l-imgahxijiet, jew, kif jaghzel il-kummercjant danneggjat, ghal penali, lit igi stabbilita mill-Qorti tal-Kumerc, u ma tkunx anqas minn Lm10 u izjed minn Lm500, skondma jkun il-kobor tal-fatt, iz-zmien li dam sejjer, il-mala fede tal-kontravventur, u c-cirkostanzipartikulari tal-kaz. Liema penali tithallas lill-kummercjant danneggjat b'saldu ta` kull pretensjoni teighu ghad-danni u imghaxijiet. L-azzjoni ghad-danni u l-interessi titmexxa skond ir-regoli tal-ligi civili. Ghal din il-figura ta` konkorrenza illegittima l-ligi taghna ma tezigix li l-fatti divulgati jkunu falsi; izda anki d-diffuzjoni ta` fatti veri hija punita. Imma l-istess ligi tirrikjedi l-intenzjoni specifika f'min jippropala l-fatti, jigifieri lintenzjoni li jaghmel konkorrenza sleali; u l-apprezament ta` dan l-element jista` jigi dzunt mill-kumpless tac-cirkustanzi, u l-ligi tirrimettieh ghal-arbitriju prudenzjalital-gudikant. jekk il-kummercjant dannegjat jaghzel l-azzjonighad-danni u interessi, huwa jehtieglu, jipprova, barra mill-fatt vjolatur, id-danni realment subitiminnu; jekk huwa jaghzel la-zzjoni ghall-pernali, bizzejjed jipprova l-fatt vjolatur. id-danni realment subiti minnu; jekk huwa jaghzel l-azzjoni ghall-penali bizzejjed jipprova l-fatt vjolatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info