Reference: Volume 38C (1954), Part No. 3, Section , Page 631

Judgement Details


Date
14/01/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
FRANCIS CARDONA vs SALVATORE BONNICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 6, 10 U 11 TAL-KAP. 89 - DANNI - INDUSTRIJA - KONFISKA - MONOPOLJU - PENALI
Summary
Il-Ligi dwar l-Inkoraggiment ta' Industriji Godda taghti lill-Eccellenza Tieghu l-Gvernatur il-fakolta' li jaghti dritt eskluziv biex jigu stabbiliti, operati u mantenuti, industriji godda f'Malta u d-Dipendenzi Taghha, ghal certu zmien u taht certi kondizzjonijiet li jigu indikati fil-koncessjoni.U kull min, b'qerq, jikser koncessjoni simili, huwa suggett, fuq talba tal-koncessjonarju, ghall-hlas tad-danni u l-interessi, jew ghall-hlas ta' penali, jew ghar-radd tal-qliegh li jkun ghamel bil-ksur tal-koncessjoni. Il-Qorti tista' wkoll, fuq talba tal-koncessjonarju, tordna li l-makni jew mezzi ohra industrijali wzati fil-ksur tal-koncessjoni jigu konfiskati, kollha jew bicca minnhom, jew moghtija bi proprjeta' lill-koncessjonarju bla hsara ta' kull kumpens iehor. Imma din il-konfiska hija mhollija fid-diskrezzjoni tal-Qorti; u l-Qorti mhix obligata tordnahu bilfors, ikunu x'ikunu l-mezzi adoperati fil-ksur tal-koncessjoni. Ghax din il-konfiska mhix piena, imma mezz ta' prevenzjonita' vjolazzjonijiet ulterjuri tal-koncessjoni. Fil-kaz prezenti, il-Qorti dehrilha li ma kienx hemmlok li tigi ordnata din il-konfiska.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info