Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section , Page 864

Judgement Details


Date
26/06/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs NERIKU AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 63, SUBART. (1), INCIZ (A) U (F) TAL-KAP. 163 - KORRUZZJONI KONTRA L-LIGI ELETTORALI - PERSONIFIKAZZJONI TA' ELETTUR
Summary
Fost il-kazi fejn il-ligi taghti lill-Attorney General appell minn sentenzi tal-Qorti Kriminali tal-Magistrati, hemm dak fejn is-sentenza appellata jkun fiha enuncjazzjoni skorretta ta' l-ipotesi tal-ligi. Meta l-Magistrat jikkunsidra r-reat ta' min, b'qerq, iqieghed f'kaxxa tal-votazzjoni polza tal-volazzjoni f'isem persuna ohra, li ma kienetx polzaq tal-votazzjoni li kien awtorizzat bil-ligi lijitfa gewwa dik il-kaxxa, u jikkunsidra dan ir-reat taht l-inciz (f) tas-subartikolu (1) ta' l-art.63 tal-Ligi Elettorali, u jghid li ghal dak ir-reat hija mehtiega l-falsifikazzjoni u x-xjenza tal-falsifikazzjoni, allura hemm enuncjazzjoni ta' l-ipotesi tal-ligi, li, jekk skorretta, taghti lok ghall-appell lill-Prosekuzzjoni. Imma jekk il-Magistrat, bi zball, minflok li jikkunsidra dak ir-reatiehor mhux dedott, u msemmi f'inciz iehor ta' l-istess subartikolu, ma jistax jinghad li hemm enuncjazzjoni hazina ta' l-ipotesi tal-ligi ghar-reat taht l-inciz (f); ghax il-Magistrat ma jkunx semmadak ir-reat, imma jkun mar fuq reat iehor. Vwoldiri, illi fuq ir-reat dedott kontra l-imputat ma hemmx ebda enuncjazzjoni ta' l-ipotesi tal-ligi, la korretta u lanqas skorretta, ghax dak ir-reat ma ssemmiex, u dik l-enuncjazjoni hija ta' reat iehor. Konsegwentement l-appell ta' l-Attorney General,bhala bazat fuq enuncjazzjoni hazina ta' l-ipotesi tal-ligi, ma hux ammissibbli. Jekk dak li gara,li sostanzjalment jammonta ghal ommissjoni ta' decizjoni fuq reat dedott, igibx nullita' "pro tanto", u jekk din hijiex nullita' li taghti lok ghall-appell mill-Attorney General, jew inkella jekk l-irregolarita' hijiex tali li jista' jigi ezercitat xi rimedju iehor rettifikatorju, dawn huma kwistjonijiet li ma jidhlux fil-meritu ta' l-appell maghmul f'kaz simili mill-Attorney General.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info