Reference: Volume 38C (1954), Part No. 3, Section , Page 683

Judgement Details


Date
05/10/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO AZZOPARDI vs FRANCESCO ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2265 (1) TAL-KODICI CIVILI - INNOVAZZJONIJEIT U MILJORAMENTI FIL-FOND MIKRI - KUNSENS TAL-LOKATUR - LOKAZZJONI
Summary
Il-konduttur ma jistax jaghmel innovazzjonijiet fil-haga lilu lokata minghajr il-kunsens, espress jew tacitu, imma le prezunt, tal-lokatur. Dak il-kunsens, pero` mhux mehteig meta si tratta ta` innovazzjonijiet parzjali u mhux ta` importanza kbira, innovazzjonijiet li ma jbiddlux id-destinazzjoni tal-lokazzjoni, lima jipregudikawz id-drittijiet tal-proprjetarju, li jkun jistghu jigu rimossi metatispicca l-lokazzjoni, u li ikunu necessarji jew utili ghall-godiment talhaga lokata. Kwantu ghall-miljoramenti, jekk il-konduttur jaghmilhom bil-kunsens tal-loaktur, huwa ghandu dritt ghall-hlas lura tal-valur taghhom, jigifieri ghas-somma li hi lanqas bejn l-ispezat, salvi kazijiet li fihom l-ekwita` tista` tissuggerixxi temporament divers; jista` jigi kalkulat fuq il-valur tal-miljoramenti fiz-zmien tar-restituzzjoni tal-haga lokata. Jekk imbaghad il-kerrej ikun ghamel dawk il-miljoramentiminghajr il-kunsens tal-lokatur, il-konduttur ma ghandux dritt ghall-valur taghhom, imma ghandu dritt jehodhom lura bill jerga` jqieghed il-haga fl-istat ta` qabel; u dan jista` jaghmlu anki ghal dawkil-miljoramneti li jkunu ghadhom jezistu fit-tmiem tal-lokazzjoni, purke` huwa juri li jkun jista`jiehu xi utili minnhom billi jaqlaghhom, u l-lokatur ma jkunx irid izzommhom; ghax jekk ma jurix lijkun jista` jiehu xi utili minnhom billi jaqlaghhom, ikollu jhallihom fil-haga li fiha jkun ghamilhom, minghajr ebda dritt ghar-rigward taghhom, u salv id-dritt tal-loaktur li jgaghlu jnehhihom u jerga` jaghmel il-haga, kif kienet qabel. Jekk il-kerrej juri li jista` jirrikava xi utili, allura, jekk il-lokatur li jgaghlu jnehhihom u jerga` jaghmel il-haga kif kienet qabel. Jekk il-kerrej juri lijista` juri li jista` jirrikava xi utili, allura, jekk il-lokatur, jaghzel li jzommhom, il-kerrej ikollu dritt ghal somma korrispondenti ghal dak l-utili, u jekk il-lokatur ma jkunx iridhom, il-kerrej ghandu dritt jaqbadhom u jehodhom purke` jqieghed il-haga fl-istat likienet qabel ma ghamilhom. Il-kunsens tal-lokatur biex isiru dawn il-miljoroment jista `jkun espress jew tacitu, imma qatt prezunt; u l-ezistenza tieghu trid tidher certa, b'mod li l-gudikant ikun konvint illi-intenzjoni tal-lokatur keient li jobbliga ruhu. U fid-dubju, dan il-kunsens ghandu jigi eskluz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info