Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section , Page 818

Judgement Details


Date
06/03/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MARY SIMIANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 352 (BB) TAL-KODICI KRIMINALI - DISTURB TA' L-ORDNI PUBLIKU - GLIED - KONTRAVVENZJONI - OFFIZI - PROVOKAZZJONI
Summary
Ir-reat ta' ksur tal-bon ordni publiku bil-glied bazat fuq l-inciz (bb) ta' l-art. 352 tal-Kodici Kriminali jirrikorri meta l-istorbju jkun akkompanjat minn att li jnehhi jew inaqqas l-opinjoni tas-sikurezza publika jew tas-sikurezza individwali. Jekk, imbaghad, dak l-att ikun segwit minn glied u offizi fuq il-persuna, l-istess att jigi assorbit fl-imputazzjoni tal-glied u offizi. Kull offiza fuq il-persuna ghandha tigi meqjusa ghaliha, stante li l-konsegwenzi legali jistghu jkunu diversi skond ix-xorta ta' l-offizi; u ma jistghux l-offizi kollha jitqiesu globalment. Ghalhekk ma jistghux diversi offizi ta' natura hafifa u ta' ftit importanza jitqiesu flimkien bhala offiza wahda ta' naturahafifa. Il-provokazzjoni ta' qabel tigi rikjamata, u ssir valida ghall-fatt sussegwenti, meta jkunhemm xi cirkustanza gdida li tirrikjamaha. Huwa veru li ghall-kontravvenzjonijiet l-element psikiku hu sodisfatt bis-semplici volontarjeta', bla ma jehtieg l-element doluz: imma hemm bzonn dejjem li l-imputat ikun ried il-fatt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info