Reference: Volume 38C (1954), Part No. 3, Section , Page 671

Judgement Details


Date
15/06/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CAMRELO BORG NE vs DOMENICO CAHCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT GUDIZZJARJU - BEJGH - KOSTITUZZJONI IN MORA - LAWSOLA "SOONEST" - TERMINU
Summary
Il-klawsola "soonest" addjetta ghall-kuntratt biex tindika z-zmien ta` l-ezekuzzjoni tieghu, tfisserli ghandu jigi mholli lid-debitru zmien kongruwu u ragjonevoli biex jezegwixxi l-obligazzjoni teighu avut rigward ghac-cirkustanzi specjali. Dan, pero`, ma jfisserx illi l-konvensjoni b'dik il-klawsola hija konvenzjoni li tistabilixxi terminu lil-iskadenza teighu tibbasta wehedha biex tikkostitwixxi lid-debitur in mora. Konvenzjoni simili hija kaz ta` obliazzjoni liggib maghha n-necessita` lidak it-terminu jigi stabbilit mill-Qorti avut rigward ghac-cirkustanzi, u wara li l-kreditu ikun ikkostitwixxa lid-debitur in mora b'att gudizzjarju, sakemm ma jkunx hemm dik il-kostituzzjoniinmora, id-debitur jista` jezegwixxi l-obligazzjoni teighu f'kull zmien, u l-kreditu ma jistax jirrifjuta l-ezekuzzjoni ta` l-obligazzjoni fuq il-motiv tar-ritard tad-debitur. Gahx il-mora ma tivverifikax ruhhajekk mhux meta l-obligazjzoni tkun sakduta; u dan jigri jew bl-iskadenza tat-terminu stabbilit, jew, fin-nuqqas ta` terminu, bil-kostituzzjoni inm ora tad-denitur li skond il-ligi taghna topera ruhhab'interpellazzjoni maghmula b'att gudizzjarju, dirett lid-debitur biex jintimalu l-inadempiment ta`l-obligazzjoni tieghu. Ghaldaqstant, il-kumpratur li jkun ordna merkanzija bil-klawsola "soonest"ma jistax jirrifjuta li jircievi l-meraknzija fuqil-motiv li din tkun waslet minn barra b'certu ritard, jekk huwa ma jkunx ikkostitwixxu in mora lid-debitur li obliga ruhu li jipprokuralu dik il-merkanzija; u dan avvolja l-kumpratru kien gieg assikurat verbalmetn lil-merkanzija kellha tassal f'certuzmien, imma fil-fat il-merkanzija tassal wara dak iz-zmien; ghax assikurazzjoni simili ma hix sufficjenti biex tistabilixxi l-fissazzjoni ta` temrinu li ma giex imsemmi stipula fil-konvenzjoni miktuba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info