Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 646

Judgement Details


Date
21/04/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
JOSEPH ROSSIGNAUD NE. vs EMMANUELE CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBANDUN - ALIMENTI - ART. 26 NATIONAL ASSISTANCE ACT, 1956 - ART. 6 TAL-KODICI CIVILI - GHAJNUNA SOCJALI - MARA
Summary
Il-mara titlef id-dritt taghha ghall-alimenti kntra ragel jekk hija, wara li tkun telqet mid-dar ta'zewgha ma tkunx trid, bla ma jkollha ghaliex, tmur lura fid-dar tiehu. Ir-ragel mhux obligat hliefli jirrikjama lill-martu f'daru; imma, jekk hi ma tirritornax, huwa mhux tenut jipprocedi kontra taghha. Ghax ir-ragel ma jistghax jobliga lill-martu terga tmur mieghu; u ghalhekk hu mehlus mill-obligu li jmantniha sakemm hija ma tippruvax li kienet gustifikata titilqu. Jekk id-Dipartiment tal-Ghajnuna Socjali jissoministra lill-mara u lill-uliedha l-manteniment bhala ghajnuna socjali fil-perijodu meta hija tkun telqet mid-dar ta' zewgha, dak id-Dipartiment ma jistghax jirripeti minn ghand ir-ragel il-flus li jkun hallas lill-mara ghall-alimenti taghha u ta' wliedha, jekk ma jigix pruvat li l-mara kellha raguni tajba biex titlaq mid-dar konjugali. F'kawza li jaghmel id-Direttur ta' dakid-Dipartiment kontra r-ragel ghar-rifuzjoni ta' flus moghtija lill-Mara ghall-manteniment tkun ghalhekk mehtiega l-indagini jekk kienx hemm din ir-raguni tajba; u ghal dan il-fini jehtieg li l-mara tkun parti fil-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info