Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 740

Judgement Details


Date
10/11/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
ANTHONY BONELLO vs ANTHONY BUGEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1028, 1030, U 1277 (1) (C) TAL-KODICI CIVILI - DANNI - FIDEJUSSJONI - KOLLIZJONI - KUMPANNIJA TAL-ASSKURAZZJONI - NULLITA' - OBLIGAZZJONI ILLECITA
Summary
Garanzija ta' terza persuna ghall-hlas da parti ta' persuna ohra tad-danni kagunati minnha fl-okkazjoni ta' kollizjoni ma tiswiex, jekk ma tkunx saret bi skrittura; u ghaldaqstant dik it-terza persunamhix tenuta thallas dawk id-danni jekk ma tkunx assumiet li thallashom hija personalment, u mhux bhala garanti. Imma jekk jirrizulta li assunzjoni tad-debitu ghall-hlas ta' dawk id-danni tkun ittiehdet, l-istess obligazzjoni hija nulla, bhala illecita, jekk jirrizulta li giet assunta bhala effettta' ftehim dirett biex jigi akkwistat ammont ta' flus minn ghand il-kumpannija tal-assikurazzjoni nteressata per mezz ta' dikjarazzjoni nveridika. Il-kuntratt ta' assikurazzjoni hu wiehed tal-akbar bwona fede, u l-assikurat hu tenut jittutela l-interessi tal-assikurat stess. U l-Qorti ma tistghaxthalli jghaddi inosservat il-fatt ta' ftehim li jsir bl-intiza li l-kumpannija tal-assikurazzjoi thallas danni li mhix obligata thallas billi l-persuna li ma ghandhiex tort fil-kollizjoni tiddikjara falsament li t-tort kien taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info