Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 606

Judgement Details


Date
13/04/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ANDREA CAMILLERI vs GIUSEPPE GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-KERA - DIKJARAZZJONI - GURAMENT FALZ - INTERESS - RITRATTAZZJONI
Summary
Hi gurisprudenza kostanti illi rekwizit imprexindibbli ta' kull azzjoni hu l-interess f'min jipproponiha; liema nteress ghandu jkun mhux ipotetiku, imma konkret u sussistenti di fronti ghal dak li jigi maghzul mill-attur bhala kontradittur legittimu. U fil-prattika gudizzjarja taghna mhumiex projbiti domandi diretti ghall-otteniment ta' dikjarazzjonijiet pre-ordinati ghal domanda ohra definittivau finali, avvolja din id-domanda ma tkunx dedotta in gudizzju. Pero' hemm bzonn li l-Qorti tkun soddisfatta li hemm dak l-interess, anki pre-ordinat ghal kawza ohra, u li dik id-dikjarazzjoni hekk ottenuta tkun tifforma l-bazi ta' kawza ohra li tista' ssir fil-futur. Ghaldaqstant, billi domanda ghar-ritrattazzjoni ta' kawza deciza mill-Bord tal-Kera ghandha tigi akkordata minn dak il-Bord, u fil-kaz biss li dak il-Bord ikun soddisfatt mill-motiv li jigi addott ghar-ritrattazzjoni, huwa inutili li wiehed jitlob u jottjeni mit-tribunal ordinarju dikjarazzjoni li depozizzjoni moghtija quddiemil-Bord tal-Kera, u li fuqha hija bazata s-sentenza ta' dak il-Bord, hija falza; ghax dikjarazzjonisimili, intiza biex fuqha dak li jkun jitlob ir-ritrazzjoni ta' kawza quddiem dak il-Bord, ma tiswielu xejn u ma hija ta' ebda rizultament utili ghalieh, billi ghall-finijiet minnu voluti, cjoe' r-ritrattazzjoni tal-kawza, din il-kwistjoni trid tigi delibata u deciza mill-Bord tal-Kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info