Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 538

Judgement Details


Date
20/01/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIOVANNI CARDONA ET. vs MICHELE GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1172 TAL-KODICI CIVILI - HAJT DIVISORJU - KOMPROPRJETA' - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - SPEJJEZ TAT-TISWIJA
Summary
Il-komproprijetarju ta' hajt divizorju ghandu l-obligu li jikkonserva dak il-hajt bid-diligenza ta'missier tajjeb tal-familja, u jekk il-hajt jigrilu hsara bi htija tieghu, hu obligat isewwi dik il-hsara hu stess, u ma ghandu ebda dritt jirriversa dan l-obligu fuq il-komproprijetarju l-iehor. Xejnma jiswa illi, jekk hu ma jezegwixxix dan l-obligu, il-parti l-ohra tista' tigi awtorizzata mill-Qorti tezegwieh hi; ghaliex din hi biss fakolta' koncessa lill-kreditur, li minnha huwa jista' jaghmeluzu "jekk irid hu". Ghaldaqstant, jekk min kien obligat isewwi hajt divizorju jigi mharrek biex jigi kundannat jaghmel dik it-tiswija, hu ma jistghax jippretendi li ma ghandux jehel l-ispejjez tal-kawza billi jallega li l-kawza ma kienx hemm lokha, ghax hu kien offra lill-parti l-ohra li taghmel ix-xoghol hi a spejjez tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info