Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 586

Judgement Details


Date
17/03/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE ELLUL ET vs RAIMONDO ELLUL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARJA - ART. 360, 2212 91), U 2238 TAL-KODICI CIVILI - BEJT - PRESKRIZZJONI - RIKONOXXIMENT - RINUNZJA - TITOLU
Summary
IL-prezunzjoni legali hija illi min jippossjedi l-art jippossjedi wkoll dak kollu li jkun jezisti fuqha jew tahtha; b'mod illi minn jippossjedi fond jippossjedi wkoll il-bjet u l-arja ta` dak il-fond.Jekk hadd iehor jippretendi li dak il-bjet u dik l-arja huma teighu bis-sahha tal-preskrizzjoni trigenarja, din l-eccezzjoni irrikjedi illi huwa kellu l-pussess tal-bejt u tla-arja gahz-zmien ta` tletin sena rivestit bl-elementi tal-kontinwita`, tal-univocita`, tal-pacificita`, utal-padrunanza. Il-preskrizzjoni trigenarja hija inkompatibblimal-eccezzjoni, sija pure subordinata, tal-proprjeta`; ur-regola illilil min jeccepixxi l-preskrizzjoni triginarja ma jistghax jigi oppost in-nuqqas ta` titolu jew ta` bwona fede ma hix applikabbli meta min jallegaha ma jiddefendix ruhu bil-pussess biss,imma wkoll billi jindika li ghandu titolu ta` proprjeta`. U huwa maghruf illi hemm titolu, skond il-ligi, meta l-pussess ikun gie akkwistat permezz ta` wahda mil-kawzi kapaci lijittrasferixxu l-proprjeta`, bhala ma hija l-preskrizzjoni. Ghaldaqstant, min jopponi li huwa proprijetarju ta` dawk il-bjut, jew ta` dik l-arja, ma jistghax jiddefendi ruhu bil-pusses tal-istess bjut, lifuqu tinsab bazata l-preskrizzjoni; u ghalhekk ma jistghax jinvoka favur teighu l-prinicpju "Possideo quia possideo".Rikonoxximent tad-dritt ta` haddiehor, waqt li tkun gahddejja l-preskrizzjoni, jammonta ghal interruzzjoni tal-preskrizzjoni, u mil-mument ta` dak ir-rikonoxximent tibda ghaddejja preskrizzjoni gdida. Jekk mbaghad dak ir-rikonoxximent isir meta l-preskrizzjoni tkun ga ghalqet, l-istess rikonoxximent jammonta ghal rinunzja tal-preskrizzjoni. Min jallega u jeccepixxi d-dritt ta` proprjeta` fuqhaga, huwa obligat jaghti prova shiha u rigorza tad-dritt tieghu; diversamnet, ibati l-konsegwenzi tal-aforisma "melius non habere titulum quam habere vitiosum".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info