Reference: Volume 82 (1998), Part No. 1, Section , Page 225

Judgement Details


Date
22/09/1998
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
ANSELL FARRUGIA MIGNECO vs KUMMISSARJU ELETTORALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ELEZZJONIJIET GENERALI - KANDIDAT - MDENDEL - PROCEDURA - RIKORS - TERMINU - TRAFERIMENT - VOTI
Summary
L-attur kien kandidat fl-elezzjonjiet generali tal-pajjiz. Fil-kors ta` l-ghadd tal-voti hu ppretenda li l-Kummissjoni kienet interpretat ir-regolamenti skorrettement billi huwa kellu jigi eliminatmill-ghadd tal-voti u l-voti tieghu jigu trasferiti lill-kandidat li kien ser jigi elett fuq dak l-ghadd u mhux jithalla mdendel. Il-konvenut eccepixxa li l-Qorti kienet tiddifetta minn grurisdizzjoni billi l-attur ma kienx segwa l-procedura stabbilita fir-regolamenti elettorali u fil-meritu li l-interpretazzjoni ghal-liema waslet il-Kummissjoni kienet korretta. Il-Prim 'Awla tal-Qorti Civili cahdet l-ecezzjoni dwar nuqqas ta` gurisdizzjoni tal-konvenut u cahdet it-talbiet ta` l-attur fil-meritu. Il-Qorti Kostituzzjonali ddecidiet billi rrevokat u minflok laqghet l-eccezzjoni tal-konvenut dwar nuqqas ta` gurisdizzjoni tal-Qorti. Jekk l-attur kellu xi kwistjoni dwar trasferiment tal-voti,kif evidentement kellu, u senjament dwar l-operat tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward, kien obbligat isegwi l-proceudra stipulata fl-istess regolament u cjoe`: (1) Li jmur kontra d-decizjoni tal-Kummissjoni u dwar l-operat taghha bil-miktub; (2) Li dan il-protest bil-miktub isir qabel ma jinghatar-rizultat finali tal-voti; u (3) F'dan il-kaz, u cjoe` wara li jkun sar protest bil-miktub qabelil-hrug tar-rizultat finali, id-decizjoni tal-Kummissjoni tista` titregga` lura wara rikors appozituli jsir lill-Qorti biex tithassar l-elezzjoni. La darba l-attur ma segwiex din il-procedura l-Qorti ma setghetx tidhol fil-kwistjonijiet minnu ssollevati. Tali procedura hija wahda ta` ordni pubbliku u intiza biex tintlahaq certezza fil-process.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info