Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 708

Judgement Details


Date
30/06/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
MARIA MIFSUD vs VINCENZO MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCESSI - INGURJI GRAVI - MAHFRA - MINACCI - SEPARAZZJONI PERSONALI - SERVIZJI
Summary
Certi fatti, kliem u modi ta' azzjoni jew atteggjament li jistghu jirrendu l-hajja komuni nsopportabbli, huma ritenuti mid-dottrina bhala sevizji. Ix-xehha, il-gelozija, il-lussurja, il-privazzjoni tal-mara mill-liberta' onesta, il-kommunikazzjoni ta' certu mara provenjenti mill-izogolatezza, li r-ragel ma jhallix lill-martu tohrog lanqas biex tmur ghand uliedha jaghmlilha l-ghassa meta hija qattma taghtu motiv ta' suspett ragjonevoli fuq il-kondotta taghha, huma kollha materji li jidhlu tahtil-kawzali tas-servizji. Is-swat, mbghad, u l-"vie di fatto" fuq il-mara. li ma humiex tolerabbli fl-ebda grad jew stat socjali, certament li r-ragel jghid lill-mara li hija ghandha wicc hadd iehor li, galkemm mhux imsemmi specifikament, huwa facilment identifikabbli, hija ngurja gravi li twegga' l-qalb u tirrendi l-konvivenza konjugali difficli. Il-minacci jistghu jkunu verbali jew reali u materjali. Jekk dawn verbali jkunu l-effett tal-impetu u mhux rafforzati mill-intenzjoni li jkunu sussegwiti mill-azzjoni, fil-kaz ta' nies ta' certu cetu socjali ma jawtorizzawx lill-Qorti taccettahom bhala raguni u motiv ta' firda personali; imma jekk ikunu tali li jirrivestu azzjoni, u min jaghmilhom jidher li hu kapaci jikkunsmalhom, allura ndubbjament jiffurmaw motiv ta' separazzjoni. Jekk il-mara tkun hafret lill-zewgha s-swat li hu kien uza kontra taghha, hija tista' tirrinvanga dak l-istess swat jekk l-istess jigi ripetut u hija tippromwovi kawza ta' separazzjoni personali kontra tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info