Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 563

Judgement Details


Date
22/02/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
JOSEPHINE ANNE EDWARDS vs AVUKAT DR JOSEPH XUEREB NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBANDUN - ADULTERJU - DIVORZJU - INGURJA GRAVI - RIKONCILJAZZJONI - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Sentenza ta` divorzju ottenuta minn wiehed mill-kojugi kontra l-iehor f'Qorti estera mhix ezegwibblihawn Malta; izda l-Qorti lokalitista`, f'kawza lijkollha quddiemha ta` separazzjoni personali bejnl-istess konjugi, tiehu dik is-sentenza bhala prova tac-cirkotanzi fiha kontenuti, salva l-applikazzjoni ta` dawk ic-cirkustanzi ghall-Ligi Maltija. Gahll-prova tal-adulterju ma hemmx bzonn ta` testimonjanza "de visu", jew il-flagranza, bizzejjed il-konkors ta` cirkustanzi precizi, gravi uunivoci,li jwasllu lill-gudikant ghall-konvinciment tal-fatt. Jekk il-kojugi kienu nfirdu u rrikonciljaw ruhhom, il-konjugi ma jistghax, fin-nuqqas ta` hteijiet godda da parti tal-kojugi l-iehor, jikkonfronta li ldak il-konjugi l-iehor bl-imgieba teighu qabel ma hu hafirlu, mentri l-konjugi l-iehor, minhabba l-htijiet tieghu sussegwenti, huwa ntitolat igib ukoll ir-ragunijiet ta` qabel. F'kawzi ta` separazzjoni, il-ligi thalli f'idejn il-QOrti li tapplika jew le d-dekadenzi kontemplati mill-ligi, fejnil-wiehed u l-ohra mil-mizzewgin ikun hatja ta` ghemil lijaghti lok ghas-separazzjoni. Biex jikkositwixxi motiv ta` separazzjoni, l-abbandun irid ikun ingust fiz-zmien teighu kollu ta` sentejn; u jekk l abbandun fil-fatt ma jikkostitwix l-abbandun li trid il-ligi bhala motiv ta` separazzjoni, lanqas ma jista`jigi nkwadrat fil-figura ta` ngurja gravi; ghac b'dan il-mod ikun qiegehd jitqies bhalamotiv ta` separazzjoni minghajr ir-rekwizit taz-zmien li l-ligi tirrikjedi ghall-abbandun. Huwa veru li l-attribuzzjoni ta` wiehed mill-kojugi kontra l-iehor ta` kondotta hazina li tirrendieh pasibbli ta` azzjoni ta` separazzjoni tikkonstitwixxi ngurja gravi ghal min jaghmel din l-attribuzzjoni; izda biex dan jigri, jehtieg li l-kojugi li jaghmel dik l-attribuzzjoni jkun in mala fede, jew ikollul-propozitu ta`denigrament tal-konjugi l-iehor. Darba pruvat l-adulterju tal-kojugi konvenut, il-QOrti ma ghandhiex bzonn tidhol f'motvi ohra ta` separazzjoni dedotti fic-citazjzoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info