Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section , Page 429

Judgement Details


Date
28/06/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
NOBBLI ALEXANDER APAP BOLOGNA vs MARIO BLACKMAN ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1703 (1) TAL-KODICI CIVILI - ART. 4 U 10 (A) TAL-KAP. 109 - BOARD TAL-KERA - DIVJET TAS-SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI
Summary
Id-dritt tal-lokatur li jadixxi l-Board tal-Kera biex jottjeni l-permess li fir-rilokazzjoni tal-fond jimponi kondizzjonijiet godda ma jistghax, u ma ghandux, jigi ostakolat mir-rapporti eventwali liwaqt il-lokazzjoni jigu kreati bejn l-inkwilin u subinkwilin tieghu, li fihom ma jkunx ha part s-sidjew il-lokatur; u ghalhekk il-lokatur ghandu dritt jitlob il-permess tal-Board biex fil-lokazzjonil-gdida tal-fond jimponi lill-inkwilin id-divjet tas-sullokazzjoni; liema dritt ma jiddependix mill-... ... telf li l-inkwilin jirrikava mill-ispekulazzjonijiet li jaghmel fil-kors tal-lokazzjoni salvli fl-ezami jekk ghandhiex tigi milqugha fil-kors tal-lokazzjoni salv li fl-ezami jekk ghandhiex tigi milqugha jew le l-imsemmija talba, jigu mehudin in konsiderazzjoni c-cirkustanzi kollha. Il-ligiordinarja tippermetti lill-lokatur li jivvjeta s-sullokazzjoni; u l-ligi specjali tal-kera thares b'disfavur lis-sullokazzjonijiet maghmula minghajr il-kunsens espress tas-sid; u mill-parti l-ohra huwa legittimu l-interess tas-sid li ma jhallix lil hadd iehor jispekula u jaghmel profitt minn fuq hwejgu, billi dak il-profitt ghandu jmiss lilu bhala proprjetarju tal-fond. Is-sottomissjoni tal-inkwilin dwar id-dritt eventwali tas-subinkwilin li jibqa' fil-fond wara l-gheluq tas-sullokazzjoni ghaxil-fond huwa hanut u protett bhala tali mill-ligi tal-kera, ma tiswiex kontra t-talba tas-sid ghall-permess biex jimponi l-imsemmi divjet; ghaliex, jekk il-fond huwa hanut, u s-sullokazzjoni kienet mhux tal-"bare premises", imma ta' "business concern", hija applikabbli l-ligi ordinarja, u mbghad, sottomissjoni simili ma hemmx lokha fil-konfront tal-lokatur, li ghandu favur tieghu l-massima "soluto jure dantis solvitur et jus accipientis". B'applikazzjoni ta' dawn il-principji, fil-kaz prezentil-Qorti laqghet, it-talba tas-sid ta' hanut li kien mikri, u li kien sullokat mill-inkwilin, biex jimponi lill-inkwilin id-divjet tas-sullokazzjoni ta' dak il-hanut fir-rilokazzjoni tal-istess hanut;liema divjet kellu jibda jsehh mit-terminazzjoni tas-sullokazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info