Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section , Page 641

Judgement Details


Date
10/05/1957
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIO GENTILE vs NUTAR DR. VINCENZO MARIA PELLEGRINI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - DOMANDA INDETERMINATA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Id-domanda tista' tkun determinata mhux biss fic-citazzjoni, imma anki fi skrittura ohra: u ghalhekk, ghalkemm l-attur fic-citazzjoni jitlob somma indeterminata, imma mill-iskritturi u mit-trattazzjoni tal-kawza jirrizulta illi huwa kien jippretendi somma wisq superjuri minn dik effettivament minnumirbuha, ma hux gust li l-konvenut jigi allokat bl-ispejjez kollh atl-kawza. It-tassazzjoni ssir fuq l-ammont pretiz u mhux sewwa li l-konvenut jigi kundannat ihallas somma ta' spejjez regolati fuq il-pretiza ezagerata tal-attur. U ghalhekk, f'kaz bhal dan, hemm lok ghal temperament fil-kap tal-ispejjez. Fir-regolament ta' dan it-temperament, pero' il-Qorti thares mhux biss lejn l-ammont li fihl-attur baqa' sokkombent, imma tqies ukoll fatturi ohra, bhal ma hu dak li l-konvenut ikun baqa'sokkombenti f'xi eccezzjonijiet il jkun issolleva u dak li hu ma jkunx ghamel ebda depozitu ta' ammont ragjonevoli, izghar minn dak pretiz approssimativament kalkulat, b'rizerva li jintegra l-istess depozitu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info