Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section 1, Page 477

Judgement Details


Date
18/10/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
LUIGIA FENECH vs GIUSEPPE FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1831 TAL-KODICI CIVILI - DONAZZJONI - NULLITA'
Summary
Id-donazzjoni hija kuntratt li jissupponi necessarjament il-konkors tal-volonta' tad-donanti u tad-donatarju; u d-donazzjoni mhix perfetta minghajr l-accettazzjoni tad-donatarju; jigifieri minghajr l-akkordju ta' zewg volonta' - dik tad-donanti u l-ohra tad-donatarju - li jikkonvjenu dwar l-"idem placitum". Ghaldaqstant, jekk wiehed jircievi flus minn ghand persuna ohra, u jaccettahom minghajr majaf li baghtithomlu dik il-persuna l-ohra, u wisq anqas li kienet qeghedha tiddonahomlu dik il-persuna l-ohra, u dik il-persuna l-ohra ma mmanifestatx mieghu l-volonta' taghha li tiddonahomlu dik il-persuna l-ohra, u dik il-persuna l-ohra ma mmanifestatx mieghu l-volonta' taghha li tiddonahomlu, mahemmx donazzjoni; u ma tistghax dik il-persuna l-ohra tippretendi li ghamlitlu donazzjoni nulla, ghax ma jistghax ikun hemm nullita' ta' donazzjoni li ma tezistix. Fil-kaz prezenti, il-konvenut kienallega li kienu serqulu somma ta' £140 u l-attrici, ommu, b'sens ta' kommizerazzjoni, taghtu dik is-somma pero' hija bghatitlu dawk il-flus ma' persuna ohra, u din, fuq istruzzjonijiet taghha, qaltluli dawk kienu l-flus li kienu serqulu, u li kien baghthomlu l-kappillan, li kien ircevihom minn ghand il-persuna li kienet serqithom u riedet troddhomlu, u ma qaltlu xejn li kienet baghtithomlu ommu.In segwitu ommu agixxiet kontra tieghu biex huwa jirrestitwilha dawk il-flus, billi allegat li hija kienet ghamlitlu donazzjoni, u li din id-donazzjoni kienet nulla; izda l-Qorti zammet u qatghet lidonazzjoni ma kienx hemm, u li ma setghax jinghad li si trattava minn donazzjoni nulla, ghax ma jistghax ikun hemm nullita' ta' donazzjoni li ma tezistix.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info