Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section 1, Page 469

Judgement Details


Date
18/10/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIA ATTARD vs LOUIS AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 10 TAL-ORDINANZA XVI TAL-1944 - ART. 1621, 1657 U 1663 TAL-KAP. 23 - BEJGH - KERA ECCESSIV - LOKAZZJONI - NOVAZZJONI - PRESKRIZZJONI - RIFUZJONI - RILOKAZZJONI
Summary
Meta tigi kuntrattata lokazzjoni minghajr stipulazzjoni espressa ta' zmien, il-prezunzjoni hija illil-lokazzjoni saret skond il-hlas tal-kera; b'mod illi, jekk il-kera gie miftiehem li ghandu jithallas bix-xahar, il-lokazzjoni titqies li saret ghal xahar. Imma meta z-zmien tal-kiri hu hekk prezunt, il-kiri ma jispiccax bl-gheluq ta' dak iz-zmien, kemm il-darba sid il-kera ma jaghtix avviz lill-kerrej, jew dan lil dak, mill-anqas hmistax il-gurnata jew xahar qabel, skond il-kaz; izda l-lokazzjoni tkompli, u mhux tigi mgedda bhal ma jigri fil-kaz li l-kerrej, meta jaghlaq iz-zmien tal-kiri, jibqa', u jigi mholli, fid-dgawdija tal-haga lilu mikrija. Jekk, mbghad, is-sid ibiegh il-haga mikrija, l-akkwirent ma jistghax iholl il-kirja hlief jekk is-sid ikun zamm dik il-fakolta' fil-kuntratt tal-kiri; u l-pozizzjoni guridika li tinholoq b'dan il-bejgh ma tikkostitwix novazzjoni "ex parte creditoris", imma tibqa' ssehh il-lokazzjoni, u ma jkunx hemm xoljiment ta' lokazzjoni u avverament ta'lokazzjoni ohra. Ghaldaqstant, jekk il-kerrej, li jkun ghadu fil-fond, jottjeni riduzzjoni tal-kera mill-Board li Jirregola l-Kera b'effett retroattiv mill-bidu tal-kirja, u jagixxi kontra s-sid originarju ghar-rifuzjoni tal-kera li jkun tah izjed minn dak fissat mill-Board, dak is-sid ma jistghaxjallega illi l-azzjoni tal-konduttur hija preskritta ghax ghaddiet aktar minn sena minn meta spiccat il-kirja. Ghax il-lokazzjoni ma spiccatx, u ghadha sejra: u t-terminu tal-preskrizzjoni mhux bissma ghaddhiex, imma lanqas beda jghaddi. Is-sid precedenti lanqas jista' jehles minn dan l-obligu tieghu, li jirrifondi dan il-kera eccessiv, billi jkun biegh il-fond lil haddiehor; kif lanqas jista'jitfa' dan l-obligu fuq ix-xerrej.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info