Referenza: Volum 43D (1959), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 978

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/02/1959
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs GREZJU CASSAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ADULTERU - APPELL - ART. 20691) U 207 TAL-KODICI KRIMINALI - INSEPARABBILITA' GURIDIKA - KONKUBINA - KWERELA - PIENA - REAT UNIKU
Fil-Qosor
Meta f'kawza ta` adulterju hemm kwerela mhux biss ta` mart ir-ragel akkuzat, imma anki ta` zewg il-mara ko-imputata, il-kaz ta` din mhux dak ta` komplici u konkubina fl-adulterju tar-ragel ko-imputat,imma ta` mara mizzewga hatja bhala awtrici principali fl-adulterju; u allura l-piena applikabbli kontra taghha hija dik kommunata ghall-mara mizzewga li tinsab hatja ta` adulterju fl-art. 206(1) tal-Kodici Kriminali, u mhux dik komminata ghall-mara li tkun il-konkubina fl-art. 207 tal-istess Kodici. jekk ir-ragel ikunki li zamm konkubina f'daru, u l-QOrti ssibu hati taz-zewg imputazzjonijeit u tikkundannah ghal piena separat ghal kull wahda min ndawk iz-zewg reati, huwa jkun gie kundannat in bazi "ghal fatt uniku" tnt bhala komplici fl-adulterju kemm bhala awtur principali talli zamm il-konkubina f'daru, mentri, minhabba n-"nexus" guridiku jew naturali, konsistenti fil-fatt li, meta hu zamm konkubina li kienet mara mizzewga b'zewgha haj, anki hu kwerelant, bilfors irrenda ruhu wkoll komplici fil-adulterju taghha, u kien hemm ghalhekk il-konsolidazzjoni f'reat wiehed. ima jekk ir-ragel, kundannat jappella limitatment ghall-ewwel imputazzjoni, cjoe` dik ta` komplici fl-adulterju tal-konkubina, u ma jestendix l-appell ghall-imputazzjoni l-ohra, ta` awtur fl-adulterju tieghu stess, ughalhekk l-appell ma sarx b'talba li dawn iz-zewg reati jigu dikjarti konslidati f'wiehed, il-Qortital-Appell ma tistax, kif inhu limitat l-appell, tikkonsolidahom; gahx kwantu ghal reat wiehed mit-tnejn konsolidantdi, cjoe` dak li zamm il-konkubina f'daru (aht l-art. 207), dan gie gudikat separatament, u kwindi ghandu jibqa` separat. barra minn dan, il-limitazzjoni tal-appell ghall-ewwel imputazzjoni biss tqieghed il-Qorti fl-impossibilita` li, fl-istess hin li tikonsolida r-reati, tapplika piena gusta u adegwata; ghaliex, kif inhu ristrett l-appell, ikollha titnehha l-piena nflitta ghall-ewwel imputazzjoni u tibqa` dik minuri nflitta ghat-tieni reat, mentri ovvjament l-Ewwel Qorti applikat piena izghar ghat-tieni reat sempliciment ghax ga kienet applikat ghall-istess fatti il-piena l-ahhar imsemmija, l-Ewwel Qorti ma kienetx sejra taghti ghat-tieni imputazjoni li hi aktar serja, il-piena zghira li tat; kif hu ugwalment ovvju illi, kieku l-Qorti tal-Ewwel Grad kellha quddiemha t-teorija tal-konsolidazzjoni tar-reati meta hemm "nexus" guridku bejn wiehed u l-iehor, ma kientx sejrataghti ghat-tnejn il-pina li tat ghall-wiehed u l-piena li tat ghall-iehor. F'kaz simili, ir-rimedju jisa`jkun xort'ohra, u cjoe`, billil-QOrtit al-Appell ma tistax tnehhi l-piena izghar inflitta ghat-tinei imputazzjoni, peress li minn din am hemm appell, tista` tnehhi dik il-piena, anki ekkwitattivament, in linea kompensatorja, u tnaqqasha mill-piena nflitta ghall-ewwel imputazzjoni f'perijodu korrispondenti; biex b'dan il-mod ghaz-zewg reati, li fl-appell ma jistghux jigu unifikati minhabba d-difett fl-appell, ikun hemm piena mnaqqsa ghall-ewwel imputazzjoni u l-piena nflitta mill-Ewwel Qorti ghal-imputazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni