Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section , Page 978

Judgement Details


Date
28/02/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GREZJU CASSAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ADULTERU - APPELL - ART. 20691) U 207 TAL-KODICI KRIMINALI - INSEPARABBILITA' GURIDIKA - KONKUBINA - KWERELA - PIENA - REAT UNIKU
Summary
Meta f'kawza ta` adulterju hemm kwerela mhux biss ta` mart ir-ragel akkuzat, imma anki ta` zewg il-mara ko-imputata, il-kaz ta` din mhux dak ta` komplici u konkubina fl-adulterju tar-ragel ko-imputat,imma ta` mara mizzewga hatja bhala awtrici principali fl-adulterju; u allura l-piena applikabbli kontra taghha hija dik kommunata ghall-mara mizzewga li tinsab hatja ta` adulterju fl-art. 206(1) tal-Kodici Kriminali, u mhux dik komminata ghall-mara li tkun il-konkubina fl-art. 207 tal-istess Kodici. jekk ir-ragel ikunki li zamm konkubina f'daru, u l-QOrti ssibu hati taz-zewg imputazzjonijeit u tikkundannah ghal piena separat ghal kull wahda min ndawk iz-zewg reati, huwa jkun gie kundannat in bazi "ghal fatt uniku" tnt bhala komplici fl-adulterju kemm bhala awtur principali talli zamm il-konkubina f'daru, mentri, minhabba n-"nexus" guridiku jew naturali, konsistenti fil-fatt li, meta hu zamm konkubina li kienet mara mizzewga b'zewgha haj, anki hu kwerelant, bilfors irrenda ruhu wkoll komplici fil-adulterju taghha, u kien hemm ghalhekk il-konsolidazzjoni f'reat wiehed. ima jekk ir-ragel, kundannat jappella limitatment ghall-ewwel imputazzjoni, cjoe` dik ta` komplici fl-adulterju tal-konkubina, u ma jestendix l-appell ghall-imputazzjoni l-ohra, ta` awtur fl-adulterju tieghu stess, ughalhekk l-appell ma sarx b'talba li dawn iz-zewg reati jigu dikjarti konslidati f'wiehed, il-Qortital-Appell ma tistax, kif inhu limitat l-appell, tikkonsolidahom; gahx kwantu ghal reat wiehed mit-tnejn konsolidantdi, cjoe` dak li zamm il-konkubina f'daru (aht l-art. 207), dan gie gudikat separatament, u kwindi ghandu jibqa` separat. barra minn dan, il-limitazzjoni tal-appell ghall-ewwel imputazzjoni biss tqieghed il-Qorti fl-impossibilita` li, fl-istess hin li tikonsolida r-reati, tapplika piena gusta u adegwata; ghaliex, kif inhu ristrett l-appell, ikollha titnehha l-piena nflitta ghall-ewwel imputazzjoni u tibqa` dik minuri nflitta ghat-tieni reat, mentri ovvjament l-Ewwel Qorti applikat piena izghar ghat-tieni reat sempliciment ghax ga kienet applikat ghall-istess fatti il-piena l-ahhar imsemmija, l-Ewwel Qorti ma kienetx sejra taghti ghat-tieni imputazjoni li hi aktar serja, il-piena zghira li tat; kif hu ugwalment ovvju illi, kieku l-Qorti tal-Ewwel Grad kellha quddiemha t-teorija tal-konsolidazzjoni tar-reati meta hemm "nexus" guridku bejn wiehed u l-iehor, ma kientx sejrataghti ghat-tnejn il-pina li tat ghall-wiehed u l-piena li tat ghall-iehor. F'kaz simili, ir-rimedju jisa`jkun xort'ohra, u cjoe`, billil-QOrtit al-Appell ma tistax tnehhi l-piena izghar inflitta ghat-tinei imputazzjoni, peress li minn din am hemm appell, tista` tnehhi dik il-piena, anki ekkwitattivament, in linea kompensatorja, u tnaqqasha mill-piena nflitta ghall-ewwel imputazzjoni f'perijodu korrispondenti; biex b'dan il-mod ghaz-zewg reati, li fl-appell ma jistghux jigu unifikati minhabba d-difett fl-appell, ikun hemm piena mnaqqsa ghall-ewwel imputazzjoni u l-piena nflitta mill-Ewwel Qorti ghal-imputazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info