Reference: Volume 82 (1998), Part No. 1, Section , Page 158

Judgement Details


Date
18/08/1998
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO, CAMILLERI GINO
Parties
DR LAWRENCE PULLICINO vs ONOR PRIM MINISTRU U L-AVUKAT GENERALI TAR-REPUBBLIKA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKRIMINAZZJONI - DOKUMENTI - GUDIKANT - IMPAZJALITA` - RIKUZA - SMIGH XIERAQ - XHUD
Summary
Ir-rikorrent kien ghadda guri f'liema instab hati ta` komplicita` f'ferita gravi segwita bil-mewt.Ir-rikorrent ilmenta li gew miksura d-drittijiet fondamentali tieghu ghal smigh xieraq u dan billi kien hemm pubblicita` avversa ghalih li ppregudikat il-possibbilita` ta` smiegh xieraq, il-gudikant kien ga ta digriet avversi ghalih billi nehhielu l-bail u ghalhekk ma kienx gudikant imparzjali kif trid il-ligi, u fil-kors tal-guri meta gie biex jixhed gie ordnat li jitnehhulu n-notamenti u dokumenti kollha li kellu bi pregudizzju serju ghad-diskriminazzjoni f'dawn il-proceduri. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjoniali sabet li s-sekwestru tan-notmaneti mill-pussess tar-rikorrent qabel ma tela` jixhed fil-kors tal-guri kien arrekalu pregudizzzju serju, kif ukoll id-differenza fit-trattament lilu moghti minn dak moghti lix-xhieda tal-prosekuzzjoni, u kien jikkostitwixxi vjolazzjoni tad-dritt kif tmexxew dawk il-proceduri u tal-possibilita`li kellu l-akkuzat, kieku hekk ried jitlob, li jixhed quddiem il-Qorti ta` l-Appell Kriminali, talidikjarazzjoni kienet sufficjenti u kellha tiddeklina li tezercita d-diskrezzjoni taghha biex tannulla s-sentenzi tal-Qrati Kriminali fil-Kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info