Referenza: Volum 43D (1959), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 912

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/01/1959
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs JOSEPH ATTARD KINGSWELL ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ART. 50, 53 U 54 TAL-KAP. 117 - GURNAL - LIBELL - SOSPENSJONI TA'L-GURNAL - SOSPENSJONI TAL-LICENZA TAL-ISTAMPATUR
Fil-Qosor
Hu innegabbli illi l-licenza ta' stampatur hi inerenti ghall-istamperija, fis-sens illi l-licenzja hi appuntu ntiza biex wiehed izomm stamperija; pero' jibqa' dejjem li dik il-licenza tkun moghtija lill-pesuna li tkun it-titolar taghha. Hu ugwalment cert illi, dment li jkun hemm is-sospenzjoni tal-licenza tal-istampatur, ebda persuna, sew jekk tkun l-istess stampatur licenzjat sew jekk tkun ghalkollox estranea, ma tista' tkompli hija dik l-istamperija li ghaliha tkun tirriferixxi l-licenza hekk sospiza. Imma huwa wkoll inkontrovertibbli illi "qabel" ma jkun hemm, u "sabiex" tkun hemm, dawnl-effetti tas-sospensjoni "in rem", cjoe' fuq l-istamperija stess, ikun min ikun li juzaha, jehtiegli jkun hemm sospensjoni tal-licenza moghtija lill-istampatur. Ghalhekk, it-teorija korretta, radikata fuq id-dispozizzjonijiet rilevanti, tal-Ligi tal-Istampa, ghandha tkun dik li "qabel" ma tista'tkun kolpita l-istamperija "quoad omnes", b'mod li kull min juzaha fil-perijodu tas-sospensjoni jikser il-ligi, jehtieg li jkun kolpit dak li fil-mument rilevanti tal-ordni tas-sospensjoni jkun l-istampatur licenzjat biex jopera dik l-istamperija; jekk minfloku jkun kolpit hadd iehor, il-ligi ma hixsoddisfatta, ghaliex trid li, biex ikun hemm lok ghall-konsegwenzi "in rem" (impjant u makkinarju)kontemplati mill-ligi, ghandu jkun hemm "qabel" il-provvediment "in personam"; liema provvediment majistax jolqot lil hadd iehor hlief lil dak li, meta jinghata l-provvediment, ikun l-istampatur licenzjat. Ghaldaqstant, jekk l-istampatur licenzjat ta' gurnal jigi kundannat ghas-sospensjoni tal-licenza tieghu ta' stampatur u huwa jappella minn dik is-sentenza, u fil-mori tal-appell il-licenza tieghu tigi trasferita lil persuna ohra, u s-sentenza tal-appell tikkonferma l-ordni tas-sospensjoni tal-licenza tal-istampatur, l-istampatur licenzjat meta saret dik il-konferma kien it-titolar il-gdidtal-licenza, u mhux it-titolar ta' qabel li kien gie kundannat bis-sentenza tal-Ewwel Qorti, u l-licenza tal-istampatur il-gdid ma kienetx sospiza, u ghalhekk dan ma kiserx il-ligi meta hu kompla, wara l-konferma tal-Qorti tal-Appell, jaghmel uzu, taht il-licenza lilu trasferita, mill-istess stamperija. Hu ma jkunx hati li kiser il-ligi b'daqshekk, ghax ikun jonqos il-postulat tas-sospensjoni tal-licenza tal-istampatur licenzjat meta saret il-konferma tal-ordni tas-sospensjoni tal-licenza, billi kif ga nghad, ma jistax ikun hemm lok ghall-effetti "in rem", cjoe' fuq l-impjant u l-makkinarju,jekk "qabel" ma jkunx hemm, bhala prerekwizit inderogabbli, is-sospensjoni tal-licenza tal-istampatur licenzjat. Taht ebda aspett ma tista' l-Qorti testendi l-portata tal-ordni tas-sospensjoni kontenut fis-sentenza tal-Appell, konfermatorja ta' dik tal-Ewwel Qorti, bhala li tikkoinvolgi wkoll is-sospensjoni tal-licenza tat-titolar il-gdid, semplicement ghax l-istamperija relattiva hija l-istess.L-identita' tal-istamperija takkwista mportanza jekk u meta jkun hemm is-sospensjoni tal-licenza tal-istampatur licenzjat, ghaliex allura l-uzu taghha. "minn kull min ikun", isir illegali; imma metafis-sentenza tas-sospensjoni jkun hemm riferita licenza specifika "nomination", kull estensjoni ghall-licenza f'isem hadd iehor tkun kuntrarja ghal-ligi, partikolarment meta l-vertenza tkun "in odiosis". Ma jiswiex l-argument tal-Prosekuzzjoni illi b'dan il-mod il-ligi tista' tigi evaza; ghax il-ligi stess tipprovdi ghal dan, billi taghti lill-Qorti l-fakolta' li tissospendi l-licenza tal-istampatur anki jekk dan ma jkunx fil-kawza, salv id-dritt tal-editur tal-gurnal, li ma kienx mill-bidu nett parti fil-kawza li jintervjeni fil-proceduri biex jaghti r-ragunijiet tieghu ghaliex is-sospensjoni ma ghandhiex tigi applikata. Imma, ladarba l-Prosekuzzjoni, li kienet edotta bit-trasferiment tal-licenza favur persuna ohra, ma talbetx lill-Qorti li taghmel il-prova ta' dan it-trasferiment li kien sar "pendente lite", u ma talbetx ukoll li l-Qorti tindirizza l-ordni tas-sospensjoni, mhux aktar kontra t-titolar precedenti tal-licenza, imma kontra dak li kien allura l-istampatur ghall-finijiet tal-ligi, cjoe' kontra t-titolar il-gdid, u halliet li l-kawza titkompla daqs kieku ma kien sar ebda kambjament fit-titolar tal-licenza, il-Qorti ma tistax taghmel din l-estensjoni; ghax il-Qorti tipprocedi "juxta alligata et probata", u "nihil habet forum ex scaena". Seta' wkoll, in konnessjonima' din it-tenuta evazjoni tal-ligi il-Kummissarju tal-Pulizija, fil-pendenza bejn is-sentenza tal-Ewwel Qorti li ordnat is-sospensjoni u dik tal-Qorti tal-Appell li kkonfermat dak l-ordni, jigifierimeta kien hemm ga provvediment tal-Ewwel Qorti dwar is-sospensjoni u kienet perikolanti l-licenza f'isem it-titolar ga kundammat, jippermetti t-trasferiment tal-istess licenza taht kondizzjoni, li talvolta, kieku kienet imposta, setghet tawtorizza l-Qorti tal-Appell tipprovvedi ghall-eventwalita' tal-konferma minnha tas-sentenza tas-sospensjoni allura ga pronunzjata fl-ewwel istanza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni