Reference: Volume 43D (1959), Part No. 3, Section , Page 778

Judgement Details


Date
15/10/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELA SIVE CARRIE ZAMMIT vs CARMELO ZAMMIT ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI RIVENDIKATORJA - KOMUNJONI - KOMUNJONI FAMILJARI TACITA - KONSORZJU - KONTRA MIN GHANDHA TIGI ESPERITA
Summary
L-azzjoni rivendikatorja, bhala dik li ghandha bhala skop ir-restituzzjoni tal-haga mill-possessur lill-proprjetarju, ghandha tigi esperita kontra min ikun jippossjedi l-haga kontroversa; u kwindi mhix mehtiega l-prezenza fil-kawza ta' persuni li ma jirrizultax li ghandhom fil-pussess taghhom l-oggett kontrovers, u l-gudizzju huwa integru anki minghajr il-prezenza taghhom. Lanqas jiswa biex jirrendi mhux integru l-gudizzju l-fatt illi dawk il-persuni l-ohrajn huma komproprjetarji mar-rivendikant tal-oggett reklamat; ghax kull wiehed mill-komproprjetarji ghandu dritt jezercita l-azzjoni rivendikatorja, sahansitra jekk il-kwota tieghu tkun incerta; u jista' jezercitaha minghajr il-kunsens tal-komproprjetarji l-ohra, u sahansitra kontra l-volonta' taghhom. Konsegwentement, hija wkoll inaccettabbli l-eccezzjoni illi bejn ir-rivendikant u persuni ohra li mhumiex fil-kawza tezisti komunjonifamiljari tacita, apparti jekk l-ezistenza ta' din il-komunjoni tkunx giet pruvata jew le.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info