Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section , Page 967

Judgement Details


Date
21/02/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELA CAMILLERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 107 TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - KARTELLUNI - KONTESTWALI - LICENZA - NULLITA' - PROCEDURA - SENTENZA - TRATTAZZJONI
Summary
Meta hemm zewg sentenzi tal-Qorti tal-Magistrati u zewg appelli separati, imm fiz-zewg appelli separati, imma fiz-zewg kawzi hemm identita` tal-fatti, identita` tas-sistema ta` difiza, identita` tal-provi, u kontestwalita` tat-trattazzjoni tant fl-ewwel istanza kemm fl-appell, jixraq li tinghata sentenza wahda fuq iz=zewg appelli. Del resto, din hija l-"praxis curiae" fil-materja. Bhala "modum regulae", meta kawza kriminali tigi sospiza mhabba li jkun hemm kawza civili pendenti u l-gudikant jahseb li jkun spedjenti li jigi attiz l-ezitu ta` dik il-kawza civili, imma mbaghad fiha l-gudikantjidhirlu li l-kawza kriminali tista` tigi prosegwita, ikun aktar regolari illi dan jinghad b'verbalappoztu ghall-kjarezza tal-proceduri. Imma jekk il-QOrti tal-Maistrati, wara litkun tat ordni simili ghas-sospensjoni tal-kawza, tghaddi l-quddiem u tiddecidi l-kawza bla ma taghti ordni kuntrarju, ma hemm xejn b'daqshekk lijista` jinvalida dik is-sentenza. Il-permess tal-Pulizija biex wiehed iwahhal kartelluni fuq hajt ta` fond appartenenti jew mikri lil haddiehor ghandu l-effett teighu prekarju; gahx dak il-permess jiddependi mill-kunsens tas-sid jew tad-detentur tal-fond li mieghu jinghat l-permess li jitwahhlu l-kartelluni. Malli dak is-sid jew l-okkupant joggezzjonaw ghall-affissjoni ta` dawk il-kartelluni , l-effikacja tal-peremss tigi nieqsa "ipso facto", ul-Pulizija ma tsitax hlief twissi lil min kllu dak il-permess biex inehhihom, u ma ghandhiex alternattiva ohra hlief dik li tirtira l-peremss. U dan l-ordni tla-Pulizija gahndu jigi obdut indipendentement minnkull rapport ta` indoli civili bejn min wahhal il-kartelluni u min oggezzjona ghalihom
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info