Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section , Page 964

Judgement Details


Date
14/02/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs FRANCIS MALLIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 161 U 352(2) TAL-KODICI KRIMINALI - STORBJU - VILLIPENDJU TAR-RELIGJON KATTOLIKA APOSTOLIKA RUMANA
Summary
Biex il-Prosekuzzjoni tista` tappella minn sentenza tal-Magistrat jehtieg, jew li l-Ewwel Qorti tkunilliberat l-imputat fuq il-fatt "kif dedott" apparti mill-provi, jew li tkun enuncjat skorrettamentl-ipotesi tal-ligi u mbaghad applikat ghall-fatti tal-kaz kif rizultati din l-ipotesi skoretta. Din hi gurisprudenza pacifika minn zmien. Ghaldaqstant, jekk l-imputat kien akkuzat talli volontarjament kiser il-bon ordni u l-kwiet tal-publiku bl-ghajjat, u li bil-kliem kasbar publikament ir-Religjon Kattolika Apostolika Rumana, u l-Magistrat, filwaqt li jikkundannah dwar l-ewwel imputazzjoni, jiliberah mit-tieni wahda, ghaliex ir-ritjena illi l-kliem i qal l-imputat ma jammontax ghal tkasbir ta` dik ir-Religjon, dik is-sentenza, inkwantu lliberat lill-imputat minn dik l-imputazzjoni, mhix appellabbli mill-Prosekuzzjoni; ghax il-Magistrat fuq il-fatt kif sempliciment "dedott" zgur ma lliberax, ghax sama` l-provi u ebda enuncjazzjoni tal-ipotesi tal-ligi ma saret fis-sentenza appellata billi l-EWwel Qorti ma affermat ebda principju dwar dak ir-reat, imma biss ghamlet apprezzament ta` fatt "nudo e crudo" u kkonkludiet li dak il-fatt "ut sic" ma jammontax ghar-reat addebitat lill-imputat. u hu pacifiku illil-QOrti tal-Appell, b'ligi, taqbel jew ma taqbelx ma dak l-apprezzament ta` fatt, ma tistax fuqu biss tammetti appell mill-parti tal-Prosekuzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info