Reference: Volume 43D (1959), Part No. 3, Section , Page 846

Judgement Details


Date
20/01/1959
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CHARLES PORTELLI ET. vs JOSEPH DARMANIN ET. PR. ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KLAWSOLA "AS SOON AS POSSIBLE" - KONSENJA - KOSTITUZZJONI IN MORA - MERKANZIJA - TERMINU
Summary
Skond il-ligi taghna, meta konvenzjoni ma tiffissax terminu ghall-adempiment taghha, semplici ritardtad-debitur, ghalkemm prolungat jista' jkun dan ir-ritard, mhux bizzejjed biex id-debitur jigi dikjarat inadempjenti; imma jehtieg li jkun waqa' f'mora bil-kostituzzjoni tieghu ghal dak l-effett b'interpellazzjoni per mezz ta' att gudizzjarju da parti tal-kreditur. Ghaldaqstant, jekk wiehed ikun ordna merkanzija li kellha tigi minn barra, u ma jigix fissat terminu meta din il-merkanzija kellha tigi konsenjata lill-kumpratur, il-venditur li kellu jgib dik il-merkanzija minn barra ma jistax jitqies inadempjenti jekk il-merkanzija tasal b'certu ritard, jekk ma kienx gie kostitwit in mora mill-kumpratur b'att gudizzjarju; u dan avvolja l-kumpratur ikun qallu li kellu bzonn tal-merkanzija gietordnata bil-klawsola "as soon as possible"; il-ghaliex konvenzjoni li ghaliha tigi addjetta dik il-klawsola tibqa' dejjem konvenzjoni minghajr terminu. F'liema kaz, meta jghaddi terminu ragonevoli, il-kreditur ghandu dritt jikkostitwixxi d-debitur in mora, salv lit-tribunal li jiddecidi, wara din il-kostituzzjoni in mora, jekk t-terminu li jkun ghadda kienx sufficjenti ghall-adempiment tal-obligazzjoni, u jekk il-kostituzzjoni in mora kienetx jew le fondata, f'kaz ta' kontestazzjoni bejn il-kontraenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info