Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section 2, Page 935

Judgement Details


Date
31/01/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CATHERINE FARRUGIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ANIMUS LUCRANDI" - CITAZZJONI - NULLITA' - SERQ - SOPRASSESSJONI
Summary
Gahlekmm jista` jkun hemm kazi quddiem il-Qorti Kriminali li fihom ikun xieraq u gust li l-gudikantfis-sedi penali jistenna l-pronuncjament tal-Qorti Civili dwar xi kwistjoni sollevata fil-procedurikriminali, ir-regola hija illi s-soprassessjoni tal-proceduri kriminali ma ghandhiex tigi koncessa facilment u leggerment. Ghaliex l-ordni publiku jezigi li jigi ristabbilit bit-tmien ta` dawk il-proceduri, u tmien sollecitu. Ghaldaqstant, f'kaz ta` serq ta` prodti agrikoli allegat li sar mill-imputat minn ghalqa li tinsab mikrija ghand haddiehor., jekk l-imputat jallega li hu ma kkommettiex dakis-serq ghax il-lokazzjoni maghmula favur dak l-iehor hija nulla, u illi huwa ghandu kawza pendentifil-QOrti Civili kontra dak l-iehor biex jigi dikjarat u deciz li dik il-lokazzjoni hija nulla, imma fl-istess hin ga kien hemm gudikati ohr li ddecedew illi l-imputat ma gandu ebda dritt fuq l-ghalqa fil-kwistjoni, ma hemmx lok li tigi akkolta t-talba tal-imputat ghas-soprassessjoni tal-kawza kriminali maghmula kontra tieghu sakemm tinqata` l-kawza civili minnu maghmula gahn-nullita` tal-lokazzjoni. jekk l-imputat jidhirlu li ghandu jezercita xi dritt iehor, huwa ghandu jirrispetta dawk il-gudikati, salvo li hu jirregola ruhu xort'ohra jekk il-quddiem ikun hemm decizjoni diversa minn Qortikompetenti; u ghalhekk, biex jigi deciz il-meritu tal-imputazzjoni ta` serq dedotta kontra l-imputatma hemmx bzonn litigi qabel defnita l-kwistjoni tal-validita` jew le ta` dik il-lokazzjoni. Fid-delitt ta` serq hu mehteig l-"Animus lucrnadi", u hemm bzonn li l-haga misruq jkollha xi valur, anki miimu, basta li jkun hemm xi valur; arra min dan, l-likru jista` jikkonsisti anki fi kwalunkwe tgawdija, pjacir jew sodisfazzjon, lim in jisraq jipprokura lilu nnifsu bil-haga misruqa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info