Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section 2, Page 929

Judgement Details


Date
31/01/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PAOLO CALLEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MILK MARKETING UNDERTAKING" - ART. 181 TAL-KAP. 54 - ART. 388 (1) (B) TAL-KODICI KRIMINALI - HALIB - ITTRI REGATORJALI - MARD TAL-ANNIMALI - PROVA - RECIDIVA - XHIEDA
Summary
Jekk f'appell lijaghmel minn sentenza tal-Magistrt l-imputat jallega li ma ghandux, ghall-finijiet tal-appell, jittiehed kaz tad-depozizzjoni ta` persuna li xehdet quddiem il-Magistrat u li -depozizzjoni taghha iet traskritta, billi x-xhud ghandu jinstama` "viva voce", u xhud jinsab imsiefer, dik l-allegazzjoni ma hix attendibbli; ghax it-traskrizzjoni hi appuntu tad-depozizzjoni moghtija "viva voce" quddeim il-Magistrat. Jekk mbaghad l-imputat, b'dik la-llegazzjoni teighu, ikun qieghed jalludighac-cirkustnza li x-xhud jinsab imsiefer, u ghalhekk ma jistax jerga` jinsam`, u per konsegwenza l-Qorti ma ghandhiex tiehu konjizzjoni tat-traskrizzjoni tax-xhieda teighu, lanqas din l-obbjezzjoni,hekk formulata, ma ghandha konsistenza, ladarba l-Prosekuzzjoni fit-trattazzjoni quddiem il-Magistrat ikun infurmat lid-difza legalemtn li x-xhud kien ser isiefer, u ghlhekk inkitbet id-depozizzjoni tieghu; gahx id-difiza setghet allura taghmel il-kontro-ezami li dehrilha. u anki fl-appell, id-difiza tista` titlob l dak ixhud jinstama` bl-ittri rogatorjali, jekk jidher mehtieg, u salva l-kosiderazzjonitat-talaba tad-difiza mikll-Qorti. Jekk l-akkuza hi l-imputat biegh lill-"Milk marketing Undertakin" halib likien imhaffef bl-ilma, mhux fondat il-mezz defensjonali konsistenti filli l-baqra liminnha gie dak il-halib kienet marida, jekk fl-appell li jikkoncedi d-Dipartiment ma johrogx l-istess rizultat; ghax jekk kien hemm l-istess kawza, i.e. il-marida tal-baqra, ovvjament ghandu jkun hemml-istess rizultat. Lanqas tiswa l-allegazzjoni tal-imputat fis-sens li l-baqar kien jiehu hsiebhomhaddiehor, jekk hu kien il-fornitur registrat mad-dipartiment, u ghalhekk ir-resposabbilita` hija teighu. Lanqas tiftiehem l-osservazzjoni tad-difiza meta tigi allegata kontral -imputat ir-recidiva,fis-sens illi d-dokumenti konstatanti r-recidiva gew imqeghda quddiem il-Magistrat bla ma d-difizakellha l-opportunit` li tikkontrollahom, jekk mill-inkartament jidher lli dawk id-dokumenti gew regolarment ezibiti "seduta stante", u d-difiza ma kienet bl-ebda mod prekluz milli tikkontrollahom, usetghet, jekk kien il-kaz, titlob ir-rinviju tal-kawza in konnessjoni maghhom, u din it-talba ma saretx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info