Reference: Volume 43D (1959), Part No. 4, Section 2, Page 922

Judgement Details


Date
31/01/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs FELIC CARABOTT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"TALKIES" - ART. 25 TAL-KODICI KRIMINALI - IMPJEGAT - LICENZA - PRINCIPAL
Summary
Ir-responsabilita` tat-titolar tal-licenza ta` "talkies" hija diretta u personali; u konsegwentementdak it-titolar tal-licenza huwa responsabbli tal-kontravvenzjoni kommessa mill-impjegat teighu li jammetti ghall-wirja ta` filma persuni ta` eta` li ghalihom il"film" ikun gie mghoddi bhala mhux tajjeb mic-censuri. il-ligi ma tippreskrivi ebda mezz biex jigi acertat mill-generti tac-cinema kemm ghandu snin l-ispettatu propspettiv; imma fil-generalita` tal-kazi ma tantx ikun hemm diffikuta`, ghaxwiehed jista` jiggudika mid-deher. Jista` pero` jinqala` "border-line case", fejn l-apparenza fizika tal-persuna li tipprenzenta ruhha ghad-dhul tkun tali li wiehed minn wiccha, mit-tul tagha, u minn figuritha in generali, ma jistax ma jemminhiex meta dik il-persuna tiddikjara li ghandha tant snin. L-unika haga li tista` tigi enuncjata hi biss dik li f'dawn il-kazijiet ghandhom jigu ezaminatimill-Qorti c-cirkustanzi partiklari "caso per caso". Imma, meta l-ispettatur ikun "ictu oculi" jidher li hu taht certa eta`, allura l-pozizzjoni tal-imputat tkun inkaci ta` difikza, u ebda assikurazzjoni kuntrarja li jkun ghamillu l-ispettaur ma tiskuzah. Il-fatt li l-impjegat tal-licenzjarju jkun staqsa lill-ispettautur propettiv l-eta` teighu ma hux dirimenti tal-imputabbilita` teighu; gahx il-facli kredulita` f'cirkustanzi simili tammonta ghal dak li fis-sistema guridiku ngliz jissejjah "wilfully shutting one's eyes", u kwindi ghal "criminal misconduct", u fil-kaz ta` akkuza simili "kolpa kontravenzjonali". Il-fatt li persuna taht l-eta` preskritta tkun akkompanjata mill-genituri taghha, u dawn jiddikjaraw lill-impjegat li huma jiehdu r-responsabbilita` ta` binhom jew binthom, fic-cirkustanzi ghandu jzid is-supett tal-impjegat, apparti l-apparenza fizika tat-tifel jew tifla. Ir-responsabbilita`, mbaghad tal-impjegat tigi ndotta mill-fatt tieghu stess, ghax jekk hu kkontribwixxafil-kommissjoni tar-reat, allura hija konsiderazzjoni ghal kollox indifferenti jekk kienx impjegatjew le; ghax l-imputabbilita` teighu tkun radikata mhux fuq il-kwalita` teighu ta` mpjegat, imma fuqil-prinicpji generali; skond liema principji ghandhom jirrispondu ghall-kommissjoni ta` reat dawk kollha li jikkonkorru fih xjentement. Jekk l-impjegat ikun indahal biex jiddisbriga dan ix-xoghol biex jghin li lhadd iehor, anki jekk hu missieru, hu igi li qieghed ruhu taht l-awtorita` tal-licenzjarju, anki jekk jaghmel dak ix-oghol gratwitament u "pro tempore". Ir-responsabbilita` multipla f'kazijiet konsimili hi kontemplata mll-Kodici Kriminali fl-art. 25.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info