Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 826

Judgement Details


Date
14/12/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELA CARUANA vs JOHN CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEKADENZA - DOTA - EZEKUZZJONI TAS-SENTENZA - RINUNZJA
Summary
Bil-fatt li l-gharus jiddikjara li hu deciz jizzewweg sahansitra anki jekk l-gharusa tieghu tkun ghadha ma gietx dotata minn missierha, hu ma ghandux jitqies li rrinunzja ghad-dota, specjalment jekk hu jkun iddikjara wkoll li mbghad hu jfittex ghal dak li haqqha bhala dota. U dan apparti minn jekkhu setghax jirrinunzja ghal dritt li ma kienx tieghu, imma ta' martu. Ghax ir-rinunzja ma tistax tigi dezunta hlief minn fatti li juru necessarjament l-intenzjoni li wiehed jirrinunzja; u minn atteggjament bhal dan ma tistax tigi dezunta din l-intenzjoni. U ma jistax jinghad li martu ddekadiet mid-dritt ghad-dota minhabba mohqrija u ngurja lejn missierha, jekk dawn ma jkunux jikkonsistu f'fattigravi, avvolja dawn ikunu deplorevoli. Ghalkemm il-mara li tfittex ghad-dota ma titlobx ukoll formalment in-nomina ta' nutar biex jippublika l-att tad-dota u ta' kuratur biex jidher ghall-kontumaci,ma ghandux ikun prekluz ghall-Qorti li taghti dawn il-provvedimenti, li huma mehtiega sabiex is-sentenza jkollha dik il-forza ezekuttiva li hija wiehed mill-elementi sostanzjali taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info