Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section , Page 534

Judgement Details


Date
04/05/1956
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO FARRUGIA vs EMMANUELE FRIGGIERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARMATURA - BON VICINAT - HAJT ESTERN - LOKAZZJONI - PRESKRIZZJONI - PUSSESS - SERVITU' - TOLLERANZA - VETRINI
Summary
L-atti ta' semplici tolleranza ma jitghux iservu ta' fondament ghall-akkwist ta' pussess legittimu.Dawn l-atti huma nettament distinti mill-atti fakoltattivi u mill-prekarjeta'. Ghax fil-prekarjeta' tonqos il-materja tal-pussess, mentri fl-atti fakoltattivi u mill-prekarjeta'. Ghax fil-prekarjeta' tonqos il-materja tal-pussess, mentri fl-atti ta' tolleranza hemm tant in-natura tal-pussess kemmukoll il-volonta' possessorja, imma tonqos il-vlonta' tal-ezercizzju ta' dritt, jonqos l-"animus dominus" specifiku, ghaliex min jaghmlu jkollu l-konoxxenza li qieghed jagixxi bil-permess ta' min jista' jimpedilu dak l-att, u ma jimmirax ghall-akkwist tal-proprjeta' tal-haga ta' hadd iehor, u jkundejjem lest biex ma jibqghax jaghmel minn dik il-haga l-uzu li jkun qieghed jaghmel ghas-semplici rikjesta tal-proprjetarju. Il-kriterji biex wiehed jiddeciedi jekk hux il-kaz jew le ta' tolleranza li x'aktarx hija tacita, u anzi prezunta, ghandhom jigu dezunti mir-rapporti ta' familjarita', ta' hbieberija, ta' bon vicinat, minn dak li komunement hu uzat li jsir f'pajjizó u minn kondizzjonijiet simili, u mill-entita' tal-aggravju - ftit jew ljevi - li l-attjarreka lil min jittollerahó izda l-prezunzjoni tat-tolleranza tkun inverosimili f'kaz ta' attijiet importanti u gravi. B'mod li huma atti ta' semplici tolleranza dawk li jistghu jipprokuraw certu vantagg lil min jaghmilhom, minghajr majikkagunaw dannu apprezzabbli lil min jissubihom, u dan, kwindi, juri nuqqas ta' kortezija jekk jaghmel oppozizzjoni ghalihom. Imma dan ma jfisserx illi biex ikun hemm toleranza, irid bilfors ikun emm diversi atti ripetuti, imma jibbasta anki att wiehed permanenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info